Человек не терпит насилия!

В ХНУВД НОВЫЕ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ: ПРОДАЕТСЯ ВСЕ!

В Университете, в очередной раз за текущий учебный год, началась процедура переназначений научно-преподовательского состава. В состав комиссии входят около ДЕСЯТКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИЗ ЧИСЛА СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА ВО ГЛАВЕ С ПЕРВЫМ ПРОРЕКТОРОМ ШВЕЦОМ. В комисии НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ представители общественности и сотрудники Национальной полиции. Кроме того, ПРОРЕКТОРОМ ШВЕЦОМ УСТАНОВЛЕНЫ РАСЦЕНКИ для переназначения: Преподователь — 1000 $; старший преподаватель — 2000 $; доцент — 3000 $; профессор- 5000 $.

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

14 ответов

 1. Оклеветать можно кого угодно. Доказательства поборов есть или хотя бы фамилия преподователя. Так не делается.

 2. Когда сами брали по 20-30 гривен за каждую двойку или по 50 гривен за невыполненное упражнение не икалося?

 3. Трусики и чулочки пусть себе еще возьмет за наши гроши, разрешаю. Чтобы было в чем Сокуренку миньет делать.

 4. Так и будем сидеть сопли жевать нас и дальше будут на бабки разводить. Нужно подыматься, ехать в столицу и официально заявлять в ГПУ, НАБУ или СБУ про нарушение закона со стороны руководителей университета. Реакция будет вот увидете.

 5. Стаття 51. Поліцейські комісії
  1. Для забезпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських на підставі об’єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання в органах поліції утворюються постійні поліцейські комісії.
  2. До складу поліцейської комісії апарату центрального органу управління поліції входять п’ять осіб:
  1) два представники, визначені Міністром внутрішніх справ України, не з числа поліцейських;
  2) один представник, визначений керівником поліції;
  3) два представники громадськості, рекомендовані Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.
  3. До складу поліцейської комісії територіальних органів поліції входять п’ять осіб:
  1) один представник, визначений Міністром внутрішніх справ України, не з числа поліцейських;
  2) один представник, визначений керівником поліції;
  3) один представник, визначений керівником відповідного територіального органу (закладу, установи) поліції;
  4) два представники громадськості, обрані відповідною обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Київською міською радою, Севастопольською міською радою з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.
  4. Основними повноваженнями поліцейської комісії є:
  1) проведення відбору (конкурсу) на службу в органи (заклади, установи) поліції, крім прийому на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;
  2) проведення конкурсу для призначення на вакантну посаду.
  5. Поліцейські комісії територіальних органів поліції діють на постійній основі.
  6. Максимальний строк повноважень члена поліцейської комісії становить три роки.
  Одна і та сама особа може здійснювати повноваження члена поліцейської комісії лише протягом одного трирічного строку. Повторне призначення на посаду члена поліцейської комісії забороняється.
  Члени поліцейських комісій можуть не припиняти виконання своїх основних службових обов’язків за місцем основної роботи (служби).
  7. Забезпечення діяльності і проведення засідань поліцейських комісій здійснює апарат відповідного підрозділу поліції.
  8. Повноваження члена поліцейської комісії припиняються:
  1) у разі закінчення строку, на який призначено члена поліцейської комісії;
  2) якщо член поліцейської комісії подав заяву про припинення повноважень за власним бажанням;
  3) якщо член поліцейської комісії не може виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
  4) якщо обвинувальний вирок щодо члена поліцейської комісії набрав законної сили;
  5) якщо член поліцейської комісії припинив громадянство або набув громадянства іншої держави;
  6) якщо члена поліцейської комісії визнано безвісно відсутнім або оголошено померлим;
  7) у разі смерті члена поліцейської комісії;
  8) у разі обмеження цивільної дієздатності члена поліцейської комісії або визнання його недієздатним;
  9) у разі застосування до члена поліцейської комісії заходів адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.
  Рішення про припинення повноважень члена поліцейської комісії приймає посадова особа або орган, що призначив (обрав) відповідного члена поліцейської комісії.
  9. Поліцейська комісія обирає таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу голову поліцейської комісії і секретаря поліцейської комісії.
  Голова поліцейської комісії організовує роботу комісії, визначає обов’язки секретаря комісії, веде засідання комісії. Обов’язки голови поліцейської комісії в разі його відсутності виконує секретар комісії.
  Засідання поліцейської комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, визначених законом.
  Голова поліцейської комісії визначає дату, час і місце проведення засідання комісії, перелік питань, що виносяться на засідання, та оприлюднює цю інформацію на офіційному веб-порталі комісії не пізніше ніж за два дні до засідання.
  10. Член поліцейської комісії уповноважений:
  1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці;
  2) зазначати свої мотиви та міркування, а також надавати додаткові документи з питань, що розглядаються;
  3) вносити пропозиції щодо проекту рішення поліцейської комісії з будь-яких питань та голосувати “за” або “проти” того чи іншого рішення;
  4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення поліцейської комісії;
  5) здійснювати інші повноваження, визначені законом.
  11. Член поліцейської комісії повинен бути відведений, якщо є інформація про конфлікт інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. Якщо такі обставини існують, член поліцейської комісії повинен заявити самовідвід. Із тих самих підстав відвід члену комісії можуть заявити особи, щодо яких або за зверненням яких поліцейська комісія може прийняти рішення.
  Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім’я голови поліцейської комісії. Головуючий на засіданні зобов’язаний ознайомити із заявою про відвід члена комісії, якому заявлено відвід.
  Рішення про відвід (самовідвід) приймає поліцейська комісія більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні. Член комісії, щодо якого приймається рішення про відвід (самовідвід), не бере участі в голосуванні.
  12. Поліцейська комісія проводить голосування за відсутності особи, щодо якої приймається рішення, і запрошених осіб.
  Рішення поліцейської комісії викладаються в письмовій формі. У рішенні зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого рішення. Рішення підписує головуючий і члени комісії, які брали участь у прийнятті рішення.
  Окрема думка члена поліцейської комісії викладається в письмовій формі і додається до справи, про що головуючий повідомляє на засіданні.
  13. Порядок діяльності поліцейських комісій визначається Міністром внутрішніх справ України з урахуванням положень цього Закону.
  14. Для виконання покладених на поліцейську комісію повноважень її члени користуються правом доступу до публічної інформації поліції, в тому числі з обмеженим доступом, крім таємної інформації.
  Стаття 52. Конкурс на посаду поліцейського
  1. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати повноваження поліції та посадові обов’язки за відповідною вакантною посадою, у випадках, передбачених цим Законом, проводиться конкурс на службу в поліції та/або на зайняття вакантної посади (далі — конкурс).
  2. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на прийняття на службу та зайняття вакантної посади.
  3. Конкурс на службу в поліції обов’язково проводиться серед осіб, які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції.
  4. Комплектуванню в порядку просування по службі посад молодшого, середнього та вищого складу поліції, крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті, за рішенням керівника, уповноваженого призначати на такі посади, може передувати або проведення конкурсу, або проведення атестації.
  5. Конкурс проводиться відповідно до Типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади (далі — Типовий порядок проведення конкурсу), що затверджується Міністром внутрішніх справ України.
  Типовий порядок проведення конкурсу визначає:
  1) умови проведення конкурсу;
  2) вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу;
  3) повноваження поліцейської комісії при проведенні конкурсу;
  4) порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі;
  5) порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на службу в поліції та/або зайняття вакантних посад;
  6) методи оцінювання кандидатів на службу в поліції та/або на зайняття вакантних посад державної служби.
  6. Рішення про оголошення конкурсу приймає керівник органу поліції, якому надано право приймати громадян на службу в поліції та/або призначати на відповідну вакантну посаду.
  7. Конкурс проводиться відповідною поліцейською комісією.

 6. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск у бывшего исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба НАБУ.

  «Изъята наличность на общую сумму около 5 миллионов гривен (1,5 миллиона гривен, $50 тысяч, €70 тысяч, £3 тысячи, другая валюта). Также изъяты девять слитков золота массой от 2 до 20 грамм», – сказано в сообщении.

  Сейчас Харченко и его посредник находятся в больнице с жалобами на состояние здоровья. Готовится сообщение о подозрении, добавили в НАБУ.

 7. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск у бывшего исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба НАБУ.

  «Изъята наличность на общую сумму около 5 миллионов гривен (1,5 миллиона гривен, $50 тысяч, €70 тысяч, £3 тысячи, другая валюта). Также изъяты девять слитков золота массой от 2 до 20 грамм», – сказано в сообщении.

  Сейчас Харченко и его посредник находятся в больнице с жалобами на состояние здоровья. Готовится сообщение о подозрении, добавили в НАБУ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Читайте также

ДСНС чи МНС

Шановні рятувальники! Ця тема призначена для комплексного обговорення проблем та пропозицій! Хто на вашу думку був би гідний очолити службу?

ДЛЯ ОКПП

Що еліта мовчите? А де прес-служба, а де ця блядь? Показушно-брехлива зі своїм фотоапаратом? Яка вміє тільки про псів писати……

В Україні обговорюють статтю Путіна

На провідному експертному інтернет-телеканалі «UkrLife.TV» методолог, радник Офісу президента і політолог розповіли, що вони думають про висловлювання російського президента у…
НОВОСТИ