Человек не терпит насилия!

Реалії внутрішньої політики української влади: заручник у тюрмі та знищення бізнесу

На тлі теми політичних репресій щодо Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, яка домінує в ЗМІ та в політичному повсякденні, для світової спільноти залишаються малопомітними інші приклади середньовічного свавілля нинішньої української влади.

Унікальною є війна на знищення, яку влада веде проти опозиціонера Аркадія Корнацького. 28 жовтня 2012 року він виграв вибори до Верховної Ради України з перевагою в шість відсотків голосів виборців над представником правлячої Партії Регіонів по 132 виборчому окрузі, з центром у м.Первомайськ Миколаївської області. Застосувавши адміністративний ресурс, у тому числі спецпідрозділи міліції “Беркут”, влада не дозволила оформити перемогу Корнацького, хоча вона була зафіксована протоколами та електронною системою ”Вибори”.

З метою змусити Корнацького відмовитись від участі у виборах, за три дні до початку виборчої кампанії міліцією було викрадено та ув’язнено Людмилу Нікіткіну, головного економіста агрофірми, яка належить сім’ї Корнацьких. Жінка, яка ні в чому не винна, хвора на ішемію серця, за сфальсифікованими звинуваченнями вже сім місяців утримується у тюрмі. Від неї вимагають одного — дати будь-які “компрометуючі матеріали” на Корнацького, які допомогли б засудити його.

З цією ж метою сфальсифіковано звинувачення у неіснуючих посадових злочинах до Олега Кирилюка, генерального директора Агрофірми Корнацьких. З нього прокуратура і міліція планували не просто вимагати, а вибивати неіснуючий компромат на Корнацького, в зв’язку з чим Кирилюк змушений переховуватись.

Загалом проти Агрофірми Корнацьких та її керівників владою сфальшовано понад 20 кримінальних та сотні адміністративних проваджень по неіснуючих господарських порушеннях, щоденно здійснюються численні спроби незаконних перевірок та допитів з однією й тією ж метою — знайти підстави для переслідування Корнацького або його підприємства. У навалі на Агрофірму Корнацьких задіяні всі без винятку органи влади — державні інспекції (їх декілька десятків), державні адміністрації, податкові органи, міліції, суди, прокуратури, СБУ. Всі вони діють як одне організоване злочинне угрупування (ОЗУ), яким вони, по суті, і являються. На державному рівні свавіллям проти Корнацького та його підприємства керує особисто Генеральний прокурор України Пшонка, на регіональному — голова Миколаївської державної адміністрації Круглов.

ТОВ “Агрофірма Корнацьких” є законослухняним та соціально орієнтованим підприємством. Воно справно сплачує всі податки, надає значну допомогу різним сільським установам. Підприємство обробляє 16 тис га землі, виплачує найвищу в регіоні орендну плату 5 тис. селян, у яких орендує землю. Разом із членами сімей це понад 15 тис чоловік, які отримують дохід та різноманітні господарські послуги від підприємства Корнацьких.

Зараз над законними правами та добробутом цих людей нависла загроза. На догоду своєму бажанню знищити опозиціонера, унеможливити його участь у повторних виборах до парламенту, які мають відбутись у 5 “проблемних”округах, в тому числі й 132 окрузі, влада знищує Агрофірму Корнацьких.

Для цього застосовано незаконний адміністративний арешт коштів на банківському рахунку та товарного зерна, які належать Агрофірмі, всього на суму близько $4 млн. Без цих коштів підприємство не може підживити 8 тис. га озимини, не може провести весняні польові роботи, сівбу ще на 8 тис. га. Виникає реальна загроза загибелі всього урожаю 2013 року, невиплати орендної плати всім тим понад 15 тис. людей, 300 працівників Агрофірми залишаються без роботи та зарплати.

Таким чином влада знищує повністю дієздатне, одне з кращих агропідприємств України.

Як відомо із історії, під час Другої Світової Війни на окупованих фашистами територіях вони не руйнували колгоспи, що дає підстави вважати умисні дії нинішньої української влади гіршими від фашистських.

Жодне із звинувачень, які влада намагається застосувати до ТОВ “Агрофірма Корнацьких” та його посадових осіб, не має під собою щонайменших підстав. Всі дії органів влади, до судових включно, на прикладі репресій проти Корнацького та його соратників красномовно підтверджують, що нинішня українська влада є вже цілком сформованою диктатурою кримінального типу. Аркадій Корнацький звертається з пропозицією до всіх правничих організацій, які побажають, провести публічний аудит тих “справ”, за якими арештовано Людмилу Нікіткіну та заборонено використання товарного зерна і коштів, з метою опублікування результатів цього аудиту.

Аркадій Корнацький також закликає керівників демократичних країн та міжнародних організацій негайно направити своїх представників до села Чаусово-2 Первомайського району Миколаївської області, на виробничу територію ТОВ “Агрофірма Корнацьких”, для спостереження за знищенням українською владою підприємства. Це тим більш необхідно для документування реального інвестиційного клімату в Україні, оскільки ТОВ “Агрофірма Корнацьких” є іноземним підприємством.

Не виключається, що свавілля влади може викликати потужний соціальний вибух, можуть розпочатись масові селянські протести.

Контакти для тих, хто виявить бажання виїхати на місце подій:

тел. +380-50-493-94-48, +380-5161-553-86

тел./факс +380-44-235-14-96

e-mail: akorni@ukr.net

01004, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 18, оф.13

55200, Миколаївська обл., м.Первомайськ, вул.Л.Толстого, 10,

Realities of Ukrainian authorities’ domestic policy are a hostage in jail and business destruction

On the background of political repressions as to Yulia Tymoshenko and Yurii Lutsenko which are widely discussed in mass media and political routine, other examples of medieval arbitrary behavior of the present Ukrainian authorities remain barely noticeable.

A war of extermination that is waged by the authorities against oppositionist Arkadiy Kornatskyy is unique. On October 28, 2012 he won the elections for the Verkhovna Rada of Ukraine by a margin of six per cent from the representative of governing Party of Regions, on election district No. 132 with center in Pervomaisk Town of Mykolaiv Region. Having used administrative resources, including special police service “Berkut”, the authorities did not allow document the victory of Kornatskyy though it was fixed by minutes and “Election” electronic system.

To make Kornatskyy withdraw three days before the beginning of the elections campaign the police kidnapped and imprisoned Liudmyla Nikitkina, Chief Economist of a private farm owned by Kornatskiys family. The woman, who is absolutely innocent and has ischemic heart disease, has been imprisoned for seven months on the basis of fabricated data. She is demanded the only thing — to provide any “materials compromising” toward Kornatskyy that would help to convict him.

With the same purpose there was fabricated a charge of nonexistent official crimes to Oleg Kyryliuk, General Manager of “The Kornatskiys’ Private Farm Ltd.”. Prosecutor’s office and police planned not only to demand, but to beat out nonexistent compromising materials concerning Kornatskyy, due to this fact he had to hide out.

Totally, the authorities have fabricated more than 20 criminal and hundreds of administrative proceedings in nonexistent economic infringements of “The Kornatskiys Private Farm Ltd.” and its managers, every day there are made numerous attempts of illegal inspections and interrogations with the only purpose — to find bases for prosecution of Kornatskyy or his company. All and any authorities were involved in the onslaught on “The Kornatskiys Private Farm Ltd.” — government inspections (several dozens of them), state administrations, tax authorities, police, courts, Prosecutors’ offices, and Security Service of Ukraine. All of them act as one organized criminal group, in fact, they are such group. At the national level Personally General Prosecutor of Ukraine Pshonka, at the regional level – the head of Mykolaiv City State Administration Kruhlov — control arbitrary treatment of Kornatskyy and his company.

“The Kornatskiys Private Farm Ltd.” is a lawful and socially-oriented company. It properly pays all taxes, renders significant assistance to different rural establishments. The farm cultivates 16 thousand hectares of land, pays the highest in the region rent payment to 5 thousand of peasants whose land the company holds on lease. Together with the members of the families it is more than 15 thousand people who gain income and various agricultural services from “The Kornatskiys Private Farm Ltd.”.

Today a thread hangs over the legal rights and wellbeing of these people. To please its desire to destroy the oppositionist, to make impossible his participation in repeat parliament elections which are to be held in 5 “problem” districts, including district No. 132, the power destroys “The Kornatskiys Private Farm Ltd.”.

For this purpose is applied an illegal administrative seizure of cash on bank account and marketable grain owned by “The Kornatskiys Private Farm Ltd.”, for a total amount of 4 millions USD. The company cannot nourish 8 thousand hectares of winter crops, it cannot carry out spring cultivation, seeds on 8 thousand hectares more without these funds. Thus emerges a persuasive threat of failure of the whole crop 2013, non-payment of rent to all those 15 thousand people, 300 employees of the Private Farm will be thrown idle.

Thus, the authorities destroy capable, one of the best private farms of Ukraine.

As it is known from history during the II World War fascists did not destroy the collective farms on territories occupied by them, it gives ground to consider acts of the present Ukrainian authorities to be worse than fascists’ ones.

None of the accusations which the authorities try to apply to “The Kornatskiys Private Farm Ltd.” and its employees has reasonable grounds. All actions of authorities, including pre-trial ones, eloquently confirm on the example of repressions against Kornatskyy and his teammates that the present Ukrainian authorities are already fully formed dictatorship of criminal type. Arkadiy Kornatskyy addresses with an offer to all legal organizations that would like to hold a public audit of those “cases” on the basis on which Liudmyla Nikitkina has been arrested and use of the marketable grain and cash has been prohibited, to publish results of this audit.

Arkadiy Kornatskyy also appeals to the heads of democratic countries and international organizations to send their representatives immediately to Chausovo-2 Village of Pervomaisk Township, Mykolaiv Region, where is located a production area of “The Kornatskiys Private Farm Ltd.” to witness destroying of the private farm by the Ukrainian authorities. It is even more important for documentation of actual investment climate in Ukraine as “The Kornatskiys Private Farm Ltd.” is a foreign enterprise.

It is possible that the arbitrary behavior of the power can result in a strong public outburst, mass protests of peasants can start.

Contacts for those who would like to visit the scene:

tel. +380-50-493-94-48, +3805161-553-86

tel./fax +380-44-235-14-96

e-mail: akorni@ukr.net

18, Velyka Vasylkivska Str., off. 13, Kyiv City 01004

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

6 ответов

  1. От дебильная страна и народ такой же. Точно свалю. Даже в Северную Корею — хуже не будет.

  2. Демократии, да простым работникам без разницы на кого спину гнуть,на Корнацкого или на сына Пшонки. Заберет один проходимец у другого агрофирму, которую Корнацких создал аферами, кому от этого будет хуже кроме самого Корнацкого?

  3. “красный Витя”, умерьте свой болешевистский нафталиновый, и проигравший в истории пыл по отношению к так наз. “капиталистам”. Вам доходчиво объясняют, ЧТО режим делает с предприятием человека, дающего рабочие места и продукцию отечественного производителя только потому, что на выборах этот человек реально выиграл у ставленников режима. Включите мозги, если есть что включать. ОРД — в очередной раз искреннее спасибо за доказательную информацию из конкретных адресов страны, и предложение по-настоящему включиться в наведение порядка на местах, с конкретными контактными телефонами. Так держать!

  4. Наверное потому и не выходять, что не видят никакой разницы между капиталистом Ян…чем и капиталистом Корнацким.

  5. А почему эти 15 тысяч работников агрофирмы, не выйдут с плакатами и скажут ТИ НЕНАЖЕРЛИВИЙ ПШОНКА, или ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ-УМЕРЬТЕ АППЕТИТ ВАШЕМУ КУМУ, и т.д.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Читайте также

«Дело ювелиров». Судья Вовк и следователь ГПУ Безушко хотят «разжиться камушками»

«Дело ювелиров». Судья Вовк и следователь ГПУ Безушко хотят «разжиться...

Недавно сменившееся руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его соратников заявило о том, что украинскому бизнесу, а в…
Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Ирина Долозина -- чемпион по "скруткам". При всех начальниках
НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Последние российские новости впечатляют. Бывший журналист «Новой газеты» Сергей Канев пишет, что под Питером была обнаружена частная тюрьма с крематорием.…
НОВОСТИ