Человек не терпит насилия!

В МНС засилля Департаменту виконання покарань

Міністру МНС України
Балозі В.І.
01030, м. Київ, вул. О.Гончара, 55-А

Шановний Вікторе Івановичу!
Ми, група працівників та колишніх співробітників Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МНС України, небайдужих до долі уста-нови, роботі в якій віддали багато років, звертаємось до Вас з проханням віднови-ти справедливість і дотримання законності в ній, забезпечити нормальні умови життя і роботи співробітників, гарантовані Конституцією України, трудовим за-конодавством, Положенням про проходження служби особами рядового і началь-ницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та іншими документами, а також врятувати науковий потенціал інституту від остаточного знищення.
Наприкінці 2007 р. на посаду заступника начальника УкрНДІПБ МНС Укра-їни по роботі з персоналом було призначено Корнієвську М.С., яка перебувала на ній до грудня 2010 р. З перших днів її роботи атмосфера в інституті стала знерво-ваною, почалося невпинне погіршення морально-психологічного клімату в колек-тиві, морально-психологічний тиск з її боку поступово поширився практично на весь колектив і з часом поглибився та набув систематичного характеру. На наше переконання, антигуманні методи роботи Корнієвської М.С. з людьми не личать навіть наглядачеві виправної установи (за наявними даними, Корнієвська М.С. тривалий час працювала в пенітенціарній системі, чим, імовірно, і пояснюється її поведінка та явні ознаки так званої професійної деформації), не кажучи вже про працівника наукового підрозділу МНС. Окрім цього, після призначення Корнієв-ської М.С. на посаду почалися систематичні грубі порушення законодавства про працю, охорону праці, діяльність професійних спілок, виплату грошового утри-мання працівникам, образи з її боку та підвищення голосу, приниження людської гідності тощо.
Після багаторазових марних спроб переконати безпосередніх керівників, а також керівництво інституту в необхідності вжиття відповідних заходів реагування, група працівників написали скаргу Міністру МНС України Шандрі В.М. (вх. №85/13 від 28.01.2010), копію якої подано в додатку 1. Хоча Корнієвська М.С. з самого початку налаштувала проти себе практично весь колектив, скаргу підписали мала кількість працівників інституту через побоювання переслідувань з її боку, а також надання надмірної уваги чуткам про підтримку Корнієвської М.С. певними можно-владцями (в тому числі працівниками Міністерства і Кабінету Міністрів України).
За результатами розгляду цієї скарги Міністром було створено комісію, проте через потрапляння копії документа до Корнієвської М.С. невідомим шляхом (її було помічено в руках у лояльного до неї начальника відділу контрольно-аналітичної роботи та діловодства Саєцького Є.В.), приходу комісії до інституту передувала погано прихована робота з “перероблення” службової документації, яка зберіга-лася в архіві зазначеного відділу, що, імовірно, дало змогу приховати значну час-тину порушень (полегшенню цього процесу сприяла прийнята в УкрНДІПБ прак-тика підготовки розпорядчих документів в одному примірнику).
Члени комісії дивувалися розповідям співробітників інституту про методи роботи Корнієвської М.С. з персоналом, її ставлення до людей і надзвичайною складністю (а іноді неможливістю) вирішення питань, які неможливо вирішити після закінчення роботи, наприклад, відвідування лікувального закладу, дошкіль-ної установи тощо у робочий час, вплив зазначеної особи на прийняття управлін-ських рішень в установі, а також морально-психологічну ситуацію і стан дотри-мання законності в інституті. Складні сімейні обставини, навіть захворювання малолітньої дитини, фактично перестали бути поважною причиною для відсутно-сті на роботі хоча б частину робочого дня. Результати проведеного анонімного опитування теж вказували на надзвичайно низький професійний рівень, зневагу і неналежне ставлення до людей, а також необхідність звільнення Корнієвської М.С. з посади заступника начальника УкрНДІПБ по роботі з персоналом, проте вже то-ді у співробітників інституту виникли сумніви у можливості негайного вирішення проблеми по суті. Тим більше, що багато працівників інституту не наважились підтвердити факти неналежної поведінки або порушень з боку Корнієвської М.С., а опитування її безпосередніх підлеглих з незрозумілих причин проведено не було.
Суттєвих змін робота комісії, створеної за результатами розгляду вищезга-даної скарги, не дала, проте невдовзі мали місце спроби переслідування осіб, які наважилися підписати скаргу, з боку тодішнього керівництва інституту (в тому числі погрози Корнієвської М.С. “розігнати це кубло”). У зв’язку з цим працівни-ки УкрНДІПБ вимушені були написати повторне звернення до Міністра МНС Шуфрича Н.І. та в інші заінтересовані інстанції, виклавши його у формі подання голови професійної спілки працівників УкрНДІПБ МНС України Морозовської О.Д. тодішньому начальнику інституту Хом’яку Я.І. (додаток 2). У цьому зверненні йшлося про порушення вимог численних нормативно-правових актів про працю та охорону праці, трудові договори, діяльність професійних спілок, оплату праці, сумніви в адекватності Корнієвської М.С. та неприпустимість застосування її ме-тодів роботи з персоналом, високу плинність кадрів, у першу чергу, в очолювано-му нею підрозділі, порушення у виплаті грошового утримання (зокрема, позбав-лення премій без відповідного обґрунтування, невиплату матеріальної допомоги під час виходу в чергову відпустку та ін.), ігнорування необхідності атестації ро-бочих місць за умовами праці, приховування нещасних випадків (у тому числі під час занять з фізичної підготовки, які вимушено проводять працівники, що не пройшли спеціальне навчання, передбачене законодавством, відповідно до “мето-дичних розробок”, затверджених Корнієвською М.С.), відсутність нормальних умов для конспектування матеріалу під час проведення занять зі службової підго-товки, практичну неможливість вчасного добровільного звільнення з інституту атестованих працівників тощо, а також “вагомий внесок” Корнієвської М.С. у до-ведення до вимушеного звільнення з роботи (служби) ряду висококваліфікованих співробітників (в тому числі Степанюка Є.Л., значну частину роботи якого було спрямовано на забезпечення протипожежного захисту особливо небезпечних об’єктів, зокрема, проектованого нового безпечного Конфайнменту Чорнобильсь-кої АЕС, а також Кухарішина С.Д. – чи не найкращого в УкрНДІПБ МНС України фахівця з питань пожежно-технічного оснащення, тактики і способів пожежога-сіння та рятувальних робіт).
Як приклад “ефективної” роботи Корнієвської М.С. з персоналом можна вказати також той факт, що за час її перебування в інституті з відділу роботи з пер-соналом звільнилися, не витримавши постійного пресингу з її боку, Кравченко В.М., Жигун В.М., Пушкарьова В.А., Палагута Г.М., Бильченко М.П., Ясний В.Г. і Ри-бак М.В. Працівники інституту Масан С.М. та Лисай А.С., які обіймали посади в інших підрозділах, але за вказівкою керівництва інституту виконували обов’язки працівників відділу роботи з персоналом, також вимушені були припинити роботу під керівництвом Корнієвської М.С. (Масан С.М.) або звільнитися з роботи (Ли-сай А.С.). У той же час, за свідченнями працівників відділу роботи з персоналом, сама Крнієвська М.С. не в змозі самостійно підготувати проект наказу по інститу-ту, оформити документи, необхідні для виходу працівника на пенсію тощо.
Тодішній начальник інституту Хом’як Я.І. після надходження до Міністерс-тва другого колективного звернення (додаток 2) вмовив працівників більше не писати скарги до МНС та інших установ, взамін пообіцявши забезпечити дотри-мання законності, нормального морально-психологічного клімату і належних умов для роботи в установі, а також давши дозвіл на особисті звертання до нього будь-яких працівників інституту з питань неналежної поведінки Корнієвської М.С. Дійсно, після цього ситуація в інституті суттєво поліпшилася. Зокрема, Корнієв-ська М.С. на тривалий час практично припинила гноблення співробітників підпо-рядкованого їй підрозділу, групи охорони, а також “рейди” робочими приміщен-нями інституту в робочий час, які раніше систематично супроводжувалися її вка-зівками щодо написання пояснень з усіляких дрібниць, що не мають нічого спіль-ного з науково-дослідною та службовою діяльністю, обшуком шаф тощо і, як на-слідок, дестабілізацією роботи “інспектованих” нею структурних підрозділів на тривалий час. Здавалося, потреби у подальшому подаванні скарг до МНС України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Комітету Верховної Ради Укра-їни з питань національної безпеки і оборони, Ради Національної безпеки та обо-рони України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Голо-вного контрольно-ревізійного управління України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, народних депутатів України та інших заінтересова-них установ та осіб вже немає. Впевненості в цьому додав начальник Управління освіти і науки МНС України Євсюков О.П., який під час підсумкової наради восе-ни минулого року публічно висловив незадоволення роботою Корнієвської М.С., а також вказав їй на необхідність створення такого клімату в колективі, за якого працівники “не писали б скарги, а йшли б на роботу із задоволенням та ввечері не бажали б іти додому”. Проте, як з’ясувалося невдовзі, Корнієвська М.С. не зробила належних висновків і не змінила свого ставлення до людей і підходів до роботи та, очевидно, не спромоглася збагнути різницю між в’язнями, до роботи з якими вона звикла за багато років, і працівниками науково-дослідної установи.
Працівники інституту покладали великі надії на нормалізацію умов роботи після звільнення Корнієвської М.С. з посади заступника начальника УкрНДІПБ МНС України по роботі з персоналом у зв’язку з її виходом на пенсію. Однак, пі-сля її звільнення з цієї посади, незважаючи на передбачувану реорганізацію інсти-туту і скорочення чисельності персоналу, а також незнайдення можливості при-йняття на роботу на вільнонаймані посади ряду висококваліфікованих осіб – ко-лишніх атестованих працівників інституту, які висловлювали таке бажання (на-приклад, к. т. н., с. н. с. Сізікова О.О., к. т. н., с. н. с. Згурі В.І., Довгошеєвої Н.М.), можливість призначення Корнієвської М.С. на посаду інспектора відділу роботи з персоналом (до того ж, за рахунок посади інспектора відділу контрольно-аналітичної роботи та діловодства), а також покладення на неї виконання обов’язків заступника начальника інституту по роботі з персоналом було знайдено.
Відомо, що листом від 23.04.2010 №28-2/101 МНС України дано вказівку щодо “комплектування посад, перебування на яких пов’язано з виконанням завдань із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного ха-рактеру, ліквідацією їх наслідків, захистом населення і територій, забезпечення пожежної безпеки, а також необхідністю оперативного виконання завдань” виклю-чно “особами начальницького складу”. Подавання керівниками органів і підрозді-лів цивільного захисту пропозицій щодо заміни категорії цих посад з атестованих на цивільні, а також призначення на зазначені посади осіб, які раніше перебували на службі та займали ті ж посади, названим листом теж заборонено. Також відомо (наказ МНС від 07.02.2008 №90), що призначення осіб на посади заступників нача-льника УкрНДІПБ МНС України належить до компетенції Міністра МНС України. Разом з тим, наказ Міністра МНС про призначення Корнієвської М.С. т. в. о. засту-пника начальника інституту по роботі з персоналом особовому складу до цього ча-су не оголошено (про покладення на неї виконання відповідних обов’язків більшо-сті працівників стало відомо лише після ознайомлення з іншими наказами началь-ника інституту), що дає підстави для сумнівів в існуванні такого наказу (або, при-наймні, його підписання у січні поточного року, коли інформація про те, що Корні-євська М.С. тимчасово виконує обов’язки заступника начальника інституту по ро-боті з персоналом, з’явилася у наказах по інституту).
З моменту призначення Корнієвської М.С. т. в. о. заступника начальника ін-ституту по роботі з персоналом (або покладення на неї обов’язків зазначеної осо-би) тероризування нею працівників інституту стало ще сильнішим, ніж до момен-ту подання першої скарги Міністру МНС (додаток 1, вх. №85/13 від 28.01.2010). В теперішній час має місце перевищення нею повноважень або навіть взяття на себе функцій “першої особи”, що полягає у прийнятті Корнієвською М.С. управлінсь-ких рішень, зокрема, з питань, які, на наше переконання, не стосуються компете-нції відділу роботи з персоналом. Варто лише сказати, що потрапити на прийом до начальника інституту з особистих питань можна тільки з її дозволу. Підхід Ко-рнієвської М.С. до роботи з працівниками інституту дає підстави розцінювати її як цілеспрямовану діяльність задля створення умов, за яких якомога більша кіль-кість співробітників звільнилася б самостійно. Відомо, що скорочення штатної чисельності передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 “Про реорганізацію науково-дослідних установ Міністерства надзвичайних ситу-ацій”, проте повальне звільнення працівників до моменту визначення задач інсти-туту, який передбачається створити найближчим часом, а також розроблення По-ложення про нього, без урахування знань, навичок, досвіду роботи працівників тощо, на наше глибоке переконання, неприпустиме.
Корнієвська М.С., як і раніше, під приводом зміцнення дисципліни небезус-пішно намагається запровадити в УкрНДІПБ МНС України режим, схожий на ре-жим роботи пенітенціарної установи. Проте особовий склад інституту складається переважно з осіб, які мають принаймні одну вищу освіту, а багато з них – також наукові ступені та вчені звання; на нашу думку, більшість з них за рівнем інтелек-туального розвитку, людськими та морально-психологічними якостями перева-жають Корнієвську М.С., яка, вочевидь, не розуміє психології нормальних висо-коосвічених людей внаслідок довготривалої роботи з кримінальними елементами. У зв’язку з цим контролювання зазначеною особою діяльності науковців з метою “підтримання порядку і дисципліни” насправді призводить до зворотного резуль-тату. Варто відзначити, що інститут багато років поспіль успішно працював і без цього, однак протягом трьох років, які Корнієвська М.С. перебувала на посаді за-ступника начальника УкрНДІПБ по роботі з персоналом, ефективність його робо-ти суттєво знизилася, на що цілком справедливо вказував Перший заступник Мі-ністра МНС Бут В.П. під час наради з особовим складом інституту у жовтні ми-нулого року. Вважаємо, що визначну роль у цьому відіграла саме діяльність Кор-нієвської М.С. за час її перебування на посаді заступника начальника інституту по роботі з персоналом.
Має місце суцільна недовіра до співробітників інституту: навіть керівникам структурних підрозділів та особам, які успішно працюють в інституті набагато довше, ніж Корнієвська М.С., не надано права власноручно писати у стройовій записці час свого прибуття на роботу (за них це роблять чергові, працівникам за-лишається лише поставити свій підпис). Ще більш ускладнено виконання задач, пов’язаних з вирішенням особистих питань (відвідування лікувальних закладів, у тому числі з малолітніми дітьми, дитячих навчальних закладів тощо) в робочий час, коли вирішити їх у вільний час неможливо. Керівників структурних підрозді-лів, на яких нормативно покладено особисту відповідальність за виконання пра-цівниками їх підрозділів роботи, їх безпеку тощо, позбавлено права відпускати підлеглого працівника з роботи з метою вирішення ним побутових проблем без санкції Корнієвської М.С., навіть у разі завчасного виконання заінтересованою особою поставлених задач. Так, наприклад, нещодавно, незважаючи на згоду кері-вництва НДЦ №1 на залишення Голіковою С.Ю. та Вересенко О.В. робочого місця на 1 годину раніше, Корнієвська М.С. не дала згоди на відвідування ними святкових подій у школах, де навчаються їх діти (перед святом 8 Березня). Вересенко О.В. була вимушена писати рапорт з метою отримання дозволу на відсутність на службі протягом половини робочого дня, а пізніше Корнієвська М.С. надала працівникам фінансово-економічного відділу вказівку щодо вирахування з грошового утри-мання Вересенко О.В. коштів за її відсутність на роботі у відповідний час. Разом з тим, відомі нормативні документи не передбачають подібних заходів, принаймні, стосовно атестованих працівників органів і підрозділів цивільного захисту.
Корнієвська М.С. від самого початку перебування в установі ретельно від-слідковує випадки запізнення/затримки працівників, вимагає від них письмових пояснень стосовно причин запізнення бодай на одну хвилину і намагається накла-сти стягнення за це. Той факт, що написання пояснень (їх насправді доводиться писати з багатьох різних причин, які не мають нічого спільного з науково-дослідницькою діяльністю) потребує часу, за який можна було б виконувати ос-новну роботу, до уваги не береться: за головне вважаються вчасні прибуття на ро-боту та залишення робочого місця з обов’язковим розписом у стройовій записці. Разом з тим, сама Корнієвська М.С. систематично запізнюється на роботу на 15…30 хвилин, як і раніше, часто “зникає” у невідомому напрямку до закінчення робочого дня, а 12 березня поточного року мав місце чи не єдиний випадок її пере-бування на роботі в робочу суботу за останні принаймні два роки. Проте інформа-ція про час прибуття Корнієвської М.С. на роботу та залишення нею адміністрати-вної будівлі інституту до стройової записки не заноситься.
Недовіра Корнієвської М.С. до людей, а також її неповага до них виявляєть-ся також у тому, що навіть ветеранам інституту не надано дозволу на відвідування установи без спеціальної перепустки і обов’язкового супроводу посадових осіб УкрНДІПБ. Також мав місце випадок, коли Корнієвська М.С. ледь не позбавила премії чергового по інституту Рабцуна А.Л., коли колишній Перший заступник Міністра МНС Чучковський В.М., очікуючи на прийом начальника інституту в його приймальні, вийшов з неї в коридор через незадовільний повітрообмін у за-значеному приміщенні без “конвою” старшого наукового співробітника Борови-кова В.О., який разом з ним мав зайти до кабінету начальника інституту. “Вихо-вання” Корнієвської М.С. Чучковським В.М. не дало бажаного результату, у зв’язку з чим він вимушений був двічі просити тодішнього начальника інституту Хом’яка Я.І. не вживати заходів адміністративного впливу до Рабцуна А.Л. за свій вихід у коридор без супроводу посадових осіб інституту.
Специфіка науково-дослідної діяльності, а також співпраці з іншими устано-вами (МНС України, Державний центр сертифікації МНС України, ДП “УкрНДНЦ” Держспоживстандарту України та інші науково-дослідні установи і навчальні за-клади, наукові і науково-технічні бібліотеки, організації-замовники робіт, які ви-конуються на засадах господарчих договорів і т. ін.) часто зумовлює необхідність виходу працівників у місцеві відрядження в робочий час. Не довіряючи керівни-кам структурних підрозділів, які, відповідно до Положення про інститут, несуть відповідальність за повноту, якість і своєчасність виконання робіт підлеглими працівниками, Корнієвська М.С. нещодавно запровадила практику написання ра-портів керівниками цих підрозділів з відповідним клопотанням на ім’я начальника інституту, а також звітів про ці відрядження. Вельми ускладнює ситуацію те, що такі рапорти доводиться подавати за 1-2 доби, хоча у цей час про необхідність ви-ходу працівника у місцеве відрядження ані він сам, ані його безпосередній нача-льник часто ще не знають. Насправді ж дозвіл на вихід наукових працівників у мі-сцеве відрядження надає не начальник інституту, а особисто Корнієвська М.С., пишучи на рапортах слово “згодна”. Усе це призводить до суттєвих втрат робочо-го часу на підготовку рапортів і неприємних “дискусій” з Корнієвською М.С. сто-совно потреби у виході працівника в місцеве відрядження з метою проведення ро-біт, за своєчасність і якість виконання яких вона не несе відповідальності, а також супроводжуються погіршенням стану нервової системи працівників інституту.
Невдовзі мав місце інший випадок, який теж добре ілюструє людські якості Корнієвської М.С. Працівникові інституту Борисову А.В. зателефонували з дитя-чого садка, який відвідує його малолітня дитина, повідомили про її падіння і підо-зру на струс головного мозку та запропонували якомога швидше з’явитися до цього закладу. Проте Корнієвська М.С. не дала Борисову А.В. дозволу на зали-шення роботи, мотивуючи це тим, що він не є вдівцем.
В інституті вже багато років поспіль працює учасник бойових дій полков-ник у відставці Курієнко В.П., який, незважаючи на похилий вік і проблеми зі здо-ров’ям, успішно забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством України з питань цивільного захисту. Близько двох тижнів тому, прийшовши до Корнієвської М.С. із заявою, у якій містилося прохання до начальника інституту дати дозвіл на відвідування ним лікувальних процедур у робочий час (Курієнко В.П. як учасник бойових дій має можливість проходити їх лише у спеціально встановле-ний час), він отримав відмову від неї та пропозицію піти на лікарняний. Наслідком цього була його лайка із зазначеною особою, а також підготовка Курієнком В.П. заяви на звільнення у зв’язку з “хамським ставленням з боку т. в. о. заступника начальника інституту по роботі з персоналом Корнієвської М.С.”.
Яскравим прикладом систематичного “цькування” Корнієвською М.С. окремих працівників інституту є також її ставлення до працівника групи охорони Масан С.М. Після припинення виконання обов’язків співробітника відділу роботи з персоналом, Масан С.М. було переведено на пожежно-випробувальний полігон для чергування на контрольно-перепускному пункті, проте невдовзі давні спроби Корнієвської М.С. поставити її на цілодобове чергування в адміністративній буді-влі інституту увінчалися успіхом. Той факт, що Масан С.М. є особою жіночої ста-ті, яка має невсиновлену дитину віком до 14 років, і заборону щодо залучення та-ких жінок до роботи в нічний час, передбачену ст. 55 і 175 Кодексу законів про працю України, до уваги взято не було. “Особливої необхідності” для бодай тим-часового залучення Масан С.М. до цілодобового чергування, передбаченої Кодек-сом законів про працю у подібних випадках, в інституті немає, оскільки у групі охорони працює близько 14 осіб чоловічої статі, яких більш ніж достатньо для за-безпечення цілодобового чергування і в адміністративній будівлі інституту, і на пожежно-випробувальному полігоні. Той факт, що спеціально не навчена діям в екстремальних ситуаціях жінка може не вжити адекватних заходів реагування у разі виникнення нештатної ситуації (насамперед, у випадку необхідності фізично-го опору правопорушнику), імовірно, також не брався до уваги. До того ж, незва-жаючи на наявність вищої освіти, Масан С.М. до цього часу не присвоєно відпо-відне їй спеціальне звання.
Проте навіть передбачуваного невдовзі залучення Масан С.М. до цілодобо-вого чергування Корнієвській М.С. здалося недостатнім. В один із днів, ще пере-буваючи на чергуванні з 900 до 1800, Масан С.М. скористалася законним правом вийти на вулицю під час обідньої перерви, попросивши іншого працівника групи охорони – Повзуна А.А. – підмінити її (така практика усталена в інституті рока-ми). Проте Корнієвська М.С. примусила Повзуна А.А. написати рапорт, в якому було вказано, ніби Масан С.М. не просила підміняти її під час перерви, а також склала акт про її відсутність на робочому місці, який підписали троє керівників структурних підрозділів інституту, імовірно, не маючи гадки про причини її від-сутності і не беручи до уваги той факт, що це мало місце під час обідньої перерви, а також не знаючи намірів Корнієвської М.С. За результатами цієї “акції” Масан С.М. було оголошено догану.
Відчувши повноту влади і користуючись нерішучістю молодих керівників підрозділів інституту, нещодавно призначених на посади після виходу на пенсію (часто вимушеного) досвідченіших працівників старшого віку, Корнієвська М.С. дає їм усні розпорядження стосовно встановлення розміру премій працівникам підпорядкованих ним підрозділів, часто намагаючись знизити їх розмір і мотиву-ючи це власними оцінками внеску працівників у виконання робіт. Розмір премії, максимальна величина якої в інституті, до того ж, з невідомих причин сягнула 35 % тільки цього року, насправді може залежати від ставлення Корнієвської М.С. до відповідного працівника, зокрема, факту його перебування на лікарняному, подання особою в минулому скарг на дії Корнієвської М.С. тощо (те саме, до речі, стосу-ється заохочення працівників з нагоди свят). Як і раніше, повне або часткове по-збавлення премії виконується без належного дотримання порядку, передбаченого п. 5.3 “Інструкції про виплату грошового забезпечення особам рядового і началь-ницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”, затвердженої наказом МНС України від 10.06.2009 №447, зареєстрованим в Міністерстві юстиції Украї-ни 07.07.2008 за №612/15303.
Свого часу подібним же чином неодноразово позбавляли премії навіть ма-тір-одиначку Пушкарьову В.А., причому в одному з випадків Корнієвська М.С. для належного обґрунтування використала рішення підконтрольної їй Ради зборів, засідання якої насправді було проведено вже після підписання наказу про позбав-лення премії Пушкарьової В.А. за недотримання правил носіння форменого одягу, яким її на той момент не було забезпечено в обсязі, встановленому ст. 48 Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2005 №795 “Про затвердження опису та зразків форменого одя-гу і відповідних знаків розрізнення особового складу органів і підрозділів цивіль-ного захисту і норм забезпечення форменим одягом”, а також п. 2 наказу МНС України від 24.11.2005 №358 “Про введення в дію Правил носіння форменого одягу особового складу органів і підрозділів цивільного захисту”. Про відповід-ність подібного вчинку положенням щойно названої Інструкції, а також мораль-ний аспект позбавлення матері-одиначки премії годі й казати. У теперішній час відбувається розгляд у судовому порядку питання про незаконність подібних дій, ініційованих свого часу Корнієвською М.С. стосовно Носіка К.О. – іншого пра-цівника інституту. У той же час, сама Корнієвська М.С., маючи спеціальне звання, систематично порушувала встановлені правила носіння форми, часто дозволяючи собі перебувати на роботі в одязі неділового стилю.
Як приклад “використання” Корнієвською М.С. членів Ради зборів для об-ґрунтування необхідності накладення стягнень на “неугодних” їй працівників мо-жна навести випадок, який мав місце ще в травні 2009 року, коли вона примусила тодішніх керівників цього формування Довбиша А.А. та Міщенка С.М. скласти фіктивний протокол засідання, на якому начебто заслуховували пояснення Боро-викова В.О. стосовно причин, з яких він не вів конспект зі службової підготовки. Цей протокол було використано як підставу для подання суворого попередження і зобов’язання щодо “відновлення конспекту” Боровикову В.О., у той час як його письмові пояснення стосовно невиконання вимог ГОСТ 12.2.032-78 “Система стандартов безопасности труда. Рабочее место для выполнения работ сидя. Общие эргономические требования” стосовно місць для сидіння під час проведення слу-жбової підготовки, а також недоцільність докладного конспектування загальнові-домих або загальнодоступних матеріалів з метою уникнення гаяння корисного ча-су, було проігноровано. (Окрім зазначеного, довготривале безперервне конспек-тування матеріалів під час проведення занять зі службової підготовки в актовому залі інституту з утримуванням зошита на колінах у багатьох співробітників інсти-туту супроводжувалося втомою, болем у спині, шиї, тимчасовим погіршенням зо-ру, перенапруженням сфінктерів сечового міхура тощо, проте бодай якісь ознаки змін на краще з’явилися лише після надходження до Міністерства другої скарги (додаток 2), насправді питання не вирішено по суті до цього часу). Сам же Боро-виков В.О. дізнався про існування вищезазначеного документа лише через 7 міся-ців, коли Довбиш А.В. перед звітуванням про результати роботи Ради зборів у по-точному році просив його не порушувати питання стовно “несподіваної появи” протоколу засідання, яке насправді не проводилося.
Не менш “цікавий” випадок мав місце, коли Корнієвська М.С. минулого року улаштувала скандал у зв’язку з виходом працівника інституту Лазепнікова О.Ю. у робочий час до магазину з метою придбання за власні кошти канцелярських виро-бів, яких йому бракувало для роботи (на це Лазепнікову О.Ю. знадобилося усього близько 10-15 хвилин). Після подання безпосереднім начальником зазначеної особи Пономарьовим С.В. письмового звернення до тодішнього начальника ін-ституту Хом’яка Я.І. з проханням не допускати втручання Корнієвської М.С. у справи, які не стосуються компетенції очолюваного нею підрозділу, а також при-пинення дріб’язкової опіки працівників з її боку, зазначена особа невідомим чи-ном “переконала” колишнього заступника начальника інституту Новака С.В. на-писати рапорт про те, що йому невідомі випадки подібного втручання, а заступ-ника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення Овсяннікова А.М. – небилицю про достатність забезпечення працівників інституту канцелярськими виробами. В результаті на розгляд цього питання численними членами Ради збо-рів і Пономарьовим С.В. було витрачено близько 45 хвилин робочого часу, а са-мого Пономарьова С.В. було “публічно засуджено” лояльними або такими, які не наважаються дати відсіч Корнієвській М.С., працівниками інституту – членами Ради зборів (її склад “підбирається” фактично саме з таким розрахунком, решті працівників інституту залишається лише проголосувати за нього “списком”). Чи не найголовніша (на наше переконання) задача Ради зборів щодо підтримання на-лежного морально-психологічного клімату в колективі фактично не виконується.
Тільки неповна підконтрольність окремих представників Ради зборів Корні-євській М.С. зумовили той факт, що начальнику відділу вогнегасних речовин НДЦ №2 Корнієнку О.В. не було оголошено догану через його вимушену (пов’язану з необхідністю негайного виконання дорученої роботи) відсутність на занятті з фізичної підготовки: його було лише частково позбавлено премії.
Подібних прикладів можна було б подати десятки, якщо не сотні, проте той факт, що відповідні особи у більшості своїй залякані і навряд чи наважаться під-твердити випадки порушень Корнієвською М.С. законодавства стосовно них, приниження їх гідності та/або антигуманного ставлення до них з боку Корнієвсь-кої М.С., не дає такої можливості.
Своє прагнення позбавляти працівників премій Корнієвська М.С. пояснює необхідністю “економії” або “збереження” бюджетних коштів, тобто їх невиплати за роботу, яку, на її думку, не виконано. Разом з тим, сама Корнієвська М.С. від “царського” грошового забезпечення, принаймні, під час перебування на посаді заступника начальника інституту по роботі з персоналом, не відмовлялася, отри-муючи кошти навіть за роботи, до яких не мала стосунку. Так, за весь час перебу-вання на зазначеній посаді Корнієвська М.С. не брала участі у виконанні жодної науково-дослідної роботи та/або розробленні жодного нормативного документа. Проте вона отримувала грошову надбавку в розмірі 100 % від посадового окладу за нормотворчу діяльність, яку не виплачували рядовим працівникам інституту, що займалися такою діяльністю насправді. У той час як пересічні працівники ін-ституту отримували премію в розмірі до 15 % від посадового окладу і лише малу частину належної матеріальної допомоги у зв’язку з виходом у чергову відпустку (близько 300 грн. 2009 року, близько 500 грн. 2010 року, до того ж, із суттєвим запізненням), Корнієвська М.С. отримувала премію в розмірі 100 % від нього. Атестовані працівники інституту, які проводять роботи за господарчими догово-рами, під час яких вони зазнають впливу небезпечних чинників (теплового та/або електромагнітного випромінювання, шкідливих речовин тощо), вже багато років не отримували премії за виконання цих робіт. Проте Корнієвська М.С. під час пе-ребування на посаді заступника начальника інституту по роботі з персоналом отримувала відповідну премію з так званого “спеціального фонду” в розмірі 100 % від посадового окладу. Незважаючи на загальновідому недостатню обізнаність Ко-рнієвської М.С. у чинному законодавстві та/або систематичне порушення його ви-мог, неспроможність самостійно готувати службову документацію, а також по-дання співробітниками численних індивідуальних та колективних скарг на дії Ко-рнієвської М.С., їй як працівникові МНС перед виходом на пенсію з невідомих причин було присвоєно 1 клас, якого, за наявною інформацією, не має жоден пе-ресічний працівник інституту.
Останнім часом має місце також інший факт, пов’язаний зі “спустошенням кишень” працівників – подавання Корнієвською М.С. усних вказівок начальникам структурних підрозділів щодо внесення працівниками до каси інституту коштів за користування міжміським телефонним зв’язком та здійснення дзвінків на мобіль-ні телефони. Зокрема, вона небезуспішно намагається стягти в повному обсязі кошти за рахунками, наданими ВАТ “Укртелеком”, не беручи до уваги той факт, що переважна більшість цих дзвінків були службовими. Про законність таких дій не варто навіть казати, проте слід зауважити, що сама Корнієвська М.С. багато користується міжміським телефонним зв’язком та здійснює дзвінки на мобільні телефони (рахунки за дзвінки з її телефону обчислюються сотнями гривень на мі-сяць) і, за наявними даними, власні кошти за це не сплачує.
Однією з особливостей УкрНДІПБ МНС України є робота в ньому за суміс-ництвом багатьох досвідчених працівників, переважно пенсійного віку, зокрема, ряду колишніх атестованих співробітників інституту. Через несприятливий мора-льно-психологічний клімат у колективі, який склався після приходу до нього Ко-рнієвської М.С., невисоку заробітну плату та сумнівну перспективу, а також погі-ршення останніми роками рівня підготовки фахівців у вищих навчальних закла-дах, установі бракує молодих працівників, які могли б перейняти досвід старшого покоління, займатися творчою роботою та якісно виконувати задачі, поставлені МНС. У зв’язку з цим, а також через необхідність підтримування роботи спеціалі-зованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня “канди-дат технічних наук” за спеціальністю “Пожежна безпека”, більшість цих співробі-тників у теперішній час є практично незамінними. Проте Корнієвська М.С. усіля-ко намагається звільнити багатьох із них, мотивуючи це їх невиходом на роботу у час, встановлений керівництвом. Зокрема, начальникові відділу вогнегасних речо-вин НДЦ №2 Корнієнку О.В. багато разів доводилось писати пояснення стосовно відсутності на робочому місці осіб, які працюють за сумісництвом (к. х. н., с. н. с. Білошицький М.В., к. х. н., с. н. с. Орел В.П., к. т. н., с. н. с. Гудович О.Д.), у час, коли вони насправді мали перебувати на основній роботі. Пояснення стосовно причин відсутності на роботі у цей самий час доводилося писати і названим осо-бам. Навіть подання Корнієнком О.В. письмового звернення, в якому йшлося про порушення трудового законодавства під час складання графіків виходу на роботу цих осіб, зареєстрованого у відділі контрольно-аналітичної роботи та діловодства інституту, докорінно ситуації не змінило. Графіки виходу на роботу осіб, які пра-цюють в УкрНДІПБ за сумісництвом, до останнього часу (до вжиття належних заходів реагування Головним контрольно-ревізійним управлінням України) скла-далися із порушенням вимог Кодексу законів про працю України, постанови Кабі-нету Міністрів України від 03.04.1993 №245 “Про роботу за сумісництвом праців-ників державних підприємств, установ і організацій” (зі змінами та доповненнями), а також “Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 №43, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.06.1993 за №76. До того ж, останнім часом від багатьох працівників, які працюють в УкрНДІПБ на 0,5 ставки як на основному місці роботи, також вимагають щоденного виходу на роботу на 4 години, що не тільки незручно для них (у тому числі з міркувань не-обхідності працювати за сумісництвом в інших установах), але й перешкоджає нормальній творчій роботі таких осіб та якісному виконанню ними службових обов’язків, а також примушує багатьох досвідчених працівників інституту замис-литись про звільнення з нього.
Як приклад неприйнятності такого режиму роботи можна описати ситуацію, яка мала місце в останній місяць роботи в інституті Копильного М.І. У зв’язку з великим обсягом випробувань та їх специфікою, а також віддаленістю пожежно-випробувального полігону від м. Києва і навіть шосейної дороги (і, як наслідок, практичною неможливістю для людини похилого віку дістатися міста у бажаний час), він виконував роботи протягом 8 годин на день, а не 4 годин, як було перед-бачено графіком його виходу на роботу. Проте перед звільненням з роботи (про це також ідеться нижче) йому було виплачено кошти за цей період виходячи з припущення про його перебування на робочому місці протягом 4 годин.
Також слід відзначити, що у переддень 29 січня поточного року вільнонай-мані працівники інституту отримали попередження про наступне вивільнення через два місяці, в якому було подано посилання на ст. 49-2 Кодексу законів про працю України, проте, за наявною інформацією, всупереч вимогам тієї ж статті Кодексу, відповідну інформацію до державної служби зайнятості було подано набагато пі-зніше. Разом з тим, останнім часом Корнієвська М.С. відмовляється давати згоду на надання вільнонайманим працівникам інституту щорічних відпусток, мотиву-ючи це їх передбачуваним звільненням після 30 березня поточного року, а відмо-ву в наданні відпустки тривалістю 10 діб Корнієнку О.В. було вмотивовано тим, що керівництво підрозділу, в якому він працює, не призначено. (До речі, за ціло-добове чергування в інституті у святковий день Корнієвська М.С. погодилася на-дати Корнієнку О.В. тільки один день відпочинку.) Атестованого працівника ін-ституту Дейнеку Р.О. було відізвано з відпустки у зв’язку з передбачуваною реор-ганізацією інституту приблизно за два тижні до її початку, проте навіть дозволу на отримання копії відповідного наказу він не отримав. До того ж, на Дейнеку Р.О. було накладено стягнення під час його перебування на лікарняному.
Отримавши попередження про наступне вивільнення, багато працівників інституту почали шукати можливість працевлаштування на інших підприємствах, організаціях і в установах, проте вирішення питань, пов’язаних зі звільненням, також ускладнено. Зокрема, Мартиненку Р.В. не було надано можливості звільни-тися навіть за згодою сторін у бажаний час: йому довелося писати заяву на звіль-нення “за власним бажанням”.
Примусове звільнення співробітників з інституту під різними приводами (без належного огляду на їх посади, досвід і характер виконуваних робіт) або їх переведення на нижчі посади під різними приводами вже розпочалося. Так, на-приклад, наприкінці 2010 року в інституті було проведено атестацію наукових працівників на вельми сумнівних засадах (Корнієвська М.С. як заступник началь-ника інституту по роботі з персоналом, імовірно, не вважала за необхідне забез-печити вжиття належних заходів щодо дотримання законності під час підготовки відповідних розпорядчих документів). Як відомо, відповідно до п. 4 “Положення про атестацію наукових працівників”, затвердженого постановою Кабінету Мініс-трів України від 13.08.1999 №1475, особи, які обіймають посади наукових праців-ників на умовах строкового трудового договору, атестації не підлягають. В тепері-шній час практично всі атестовані працівники інституту працюють за контрактами про проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, складеними відповідно до наказу МНС від 14.02.2008 №118 “Про затвердження типових форм контрактів з особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту”, зареєст-рованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за №150/14841, які свого часу вимушені були підписати їх під тиском Корнієвської М.С. (у тому числі ті, які по-ступили на службу задовго до видання згаданого наказу). Проте, згідно з чинним законодавством (ст. 21 Кодексу законів про працю України), контракт є лише осо-бливою формою трудового договору. До того ж, відповідно до п. 5 “Положення про атестацію наукових працівників”, терміни і графік проведення чергової атес-тації наукових працівників повинні затверджуватись до початку календарного ро-ку, а дата проведення атестації має доводитись до відома наукового працівника, який підлягає атестації, не пізніше ніж за місяць до її проведення. Насправді ж відповідний наказ було видано після початку календарного року (приблизно за місяць до моменту проведення атестації).
Відповідно до п. 2 “Положення про атестацію наукових працівників”, зазна-чена процедура проводиться з метою визначення відповідності кваліфікації науково-го працівника займаній посаді. Разом з тим, ті самі дії передбачено п. 53 “Поло-ження про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”, затвердженого постановою Кабіне-ту Міністрів України від 21.07.2005 №629, а також п. 1.1 “Інструкції про порядок проведення атестування осіб рядового і начальницького складу органів і підрозді-лів цивільного захисту”, затвердженої наказом МНС України від 09.06.2008 №441, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.07.2008 за №592/15283. Оскільки службове атестування осіб рядового і начальницького складу УкрНДІПБ проводиться в установлені терміни, правильність проведеної процедури атестації атестованих осіб як наукових працівників спричиняє подальші сумніви.
За результатами атестації посадових осіб інституту у грудні 2010 року було прийнято рішення про повторну атестацію переважної їх більшості у 2011 році. Відповідний наказ також було видано із порушенням термінів, встановлених за-конодавством (28 січня 2011 р., що, до того ж, дивно збіглося з датою надання ві-льно найманим працівникам попереджень про наступне вивільнення). Як відомо, п. 10 “Положення про атестацію наукових працівників” передбачено атестацію осіб, які входять до складу атестаційної комісії, перед початком атестації науко-вих працівників установи. Атестація членів комісії має проводитись працівниками цієї ж науково-дослідної установи, які є дійсними членами (академіками) і член-кореспондентами Національної академії наук, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук, Академії мистецтв, а також науковими працівниками, призначеними на посаду установами або організаціями вищого рівня. Мотиви і законність призначення Корнієвської М.С., яка не є науковим працівником, заступником голови цієї комі-сії також не зрозумілі, проте наслідки її роботи у складі комісії з атестації науко-вих працівників цілком прогнозовані.
Після атестації наукових працівників інституту, проведеної у грудні мину-лого року з явними порушеннями чинного законодавства, на нижчу посаду було переведено атестованого працівника інституту Несенюка О.О. Незважаючи на ве-ликий досвід роботи в установі і відповідну кваліфікацію цього працівника, Кор-нієвська М.С. всупереч вимогам п. 21 вищезазначеного Положення не надала йо-му можливості перевестися на посаду головного фахівця, як передбачалося рані-ше. Як головний аргумент на користь переведення Несенюка О.О. на нижчу поса-ду було використано відсутність наукових публікацій за його участі, хоча наспра-вді він безпосередньо займався підготовкою ряду статей, опублікованих під ім’ям колишнього начальника інституту Хом’яка Я.І. задля забезпечення можливості присвоєння йому вченого звання “старший науковий співробітник” (самого Несе-нюка О.О., а також інших осіб було “викреслено” зі списку співавторів публікацій за “наполегливим проханням” колишнього заступника начальника інституту з на-уково-дослідної роботи Новака С.В. і колишнього начальника НДЦ №1, в якому працює Несенюк О.О., Сізікова О.О.). Носіка К.О. за результатами атестації нау-кових працівників було звільнено із займаної посади із зарахуванням у розпоря-дження начальника інституту, в якому перебуває вже понад місяць. Вільнонайма-ним співробітникам установи Копильному М.І. та Ковальову В.І., які працювали в інституті тривалий час (Копильний М.І. – ще за часів його існування у статусі спе-ціальної науково-дослідної лабораторії з перервою у декілька років), за результа-тами атестації невдовзі було запропоновано перейти на інші посади (зокрема, старшому науковому співробітнику Копильному М.І. – на посаду підсобного пра-цівника пожежно-випробувального полігону) або звільнитися за власним бажан-ням під загрозою звільнення за службовою невідповідністю. Подібна ж ситуація мала місце і у випадку Ковальова В.І. Специфіка робіт, виконуваних усіма цими особами останніми роками, яка практично виключала можливість підготування наукових статей належного рівня, а також тенденція щодо занепаду науково-дослідної діяльності в УкрНДІПБ, на нашу думку, зумовлена насамперед різким погіршенням морально-психологічного клімату в колективі внаслідок діяльності Корнієвської М.С., під час прийняття рішення про їх невідповідність займаним посадам, а також наявність у зазначених працівників досвіду, цінного для устано-ви, до уваги не бралися.
Ми, що нижче підписалися, а також велика кількість осіб, які не наважилися підписати це звернення або не підписали його, зневірившись у можливості віднов-лення справедливості шляхом подання подібних скарг, вважаємо Корнієвську М.С. професійно непридатною, неспроможною нормально працювати з людьми, усві-домлювати та виправляти власні помилки, і такою, перебування якої на посаді за-ступника начальника УкрНДІПБ МНС України по роботі з персоналом або вико-нання якою обов’язків зазначеної посадової особи завдало невиправної шкоди ін-ституту, Міністерству і державі в цілому, не кажучи вже про переважну більшість теперішніх і колишніх працівників установи, які звільнилися з роботи (служби) за час її перебування в інституті. Глибоко переконані, що подальше перебування Корнієвської М.С. на роботі в будь-якому підрозділі МНС, тим більше, науково-дослідному, безумовно, призведе до суттєвого погіршення ефективності його фу-нкціонування і, отже, є неприпустимим.
Враховуючи викладене, задля забезпечення дотримання чинного законодавст-ва і вимог Міністерства надзвичайних ситуацій України (в тому числі наказу МНС України від 07.02.2008 №90, а також листа МНС України від 23.04.2010 №28-2/101), створення належних умов для творчої роботи наукових та нормальної дія-льності підсобних працівників інституту, уникнення подальшого вимушеного або примусового звільнення з інституту висококваліфікованих працівників, згурту-вання трудового колективу з метою виконання Тематичного плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також завдань, поставлених Міні-стерством і державою, забезпечення нормальних умов для роботи (служби) і жит-тя працівників установи та членів їх сімей, а також уникнення запровадження в інституті, який буде створено після реорганізації УкрНДІПБ МНС України, ре-жиму, властивого пенітенціарній установі й остаточного знищення його науково-го потенціалу, переконливо просимо Вас вирішити питання щодо невідкладного усунення Корнієвської М.С. від виконання обов’язків заступника начальника УкрНДІПБ МНС України по роботі з персоналом, якнайшвидшого звільнення за-значеної особи з інституту, а також недопущення перебування Корнієвської М.С. на будь-якій посаді в науково-дослідній установі, яку передбачається створити після реорганізації УкрНДІПБ МНС України та ВНІДЦЗ МНС України. Також просимо вжити заходів щодо унеможливлення потрапляння цього листа на розгляд посадо-вим особам УкрНДІПБ МНС України і недопущення переслідування ними осіб, які наважилися його підписати.
Беручи до уваги важливу роль інституту у забезпеченні пожежної безпеки в державі як складової національної безпеки, а також можливу підтримку Корнієв-ської М.С. окремими високопосадовцями Міністерства, просимо Вас взяти вирі-шення порушеного питання під особистий контроль, не доручаючи його іншим посадовим особам. Переконані, що попри добрі стосунки керівництва УкрНДІПБ МНС України з окремими посадовими особами Міністерства, які, напевне, роз-глядатимуть цю скаргу, Ваша принципова позиція дасть змогу вирішити питання звільнення Корнієвської М.С. з інституту без втручання інших органів державної влади, а також виключить необхідність продовження звертань співробітників ін-ституту до судових інстанцій з метою відстоювання своїх прав.
Нам дуже не хотілося б, щоб у Вас склалося враження про чергове “ниття розніжених інтелігентів-науковців”, які не можуть працювати в умовах підвище-них вимог щодо дотримання дисципліни. Нашій науковій установі іде 35-й рік, за цей час неодноразово удосконалювалася її структура, змінювалися керівники. В результаті багаторічної роботи колективу інституту було створено унікальну дослідно-випробувальну та наукову базу, а пожежно-випробувальний полігон УкрНДІПБ внесено до переліку об’єктів, які визнано національним надбанням. Результати проведених досліджень впроваджені у практику протипожежного за-хисту різноманітних об’єктів, постійно проводяться роботи з розвитку норматив-ної бази у сфері пожежної безпеки, а виконувані сертифікаційні випробування продукції гарантують належну якість виробів протипожежного призначення, які застосовуються в Україні, забезпечують недопущення на ринок неякісних елект-ротехнічних та інших виробів тощо. І всі ці досягнення і перспективи, на жаль, можуть бути зруйновані в результаті “бурхливої діяльності” Корнієвської М.С. Тоді, через деякий час, доведеться знову починати спочатку, адже задачі, які по-винен вирішувати інститут, нікуди не зникають: кількість пожеж, надзвичайних ситуацій з жертвами та матеріальними втратами, на жаль, суттєво не зменшують-ся. А наукове забезпечення дій, спрямованих на запобігання та боротьбу з цими явищами, буде актуальним завжди. Але продуктивна науково-дослідна діяльність у “колонії суворого режиму”, на яку перетворює інститут Корнієвська М.С., не-можлива. Ми вважаємо, що найбільший економічний ефект від діяльності інсти-туту може бути досягнутий не за рахунок “економії бюджетних коштів” у вико-нанні Корнієвської М.С., а шляхом підвищення наукового рівня робіт інституту та ефективного впровадження їх результатів у практику протипожежного захисту. А для цього перш за все повинен бути відновлений науковий потенціал інституту та забезпечена дійсно творча атмосфера у його колективі. Сподіваємось на Вашу до-помогу у кардинальному виправленні ситуації, яка склалася в УкрНДІПБ.

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

134 ответа

 1. На сегодняшний день в институте новая проблема — заместитель начальника института по противопожарной защите и техногенной безопасности — полковник Борис Александр Павлович. Абсолютно не компетентный в науке человек, по сути своей администратор. Вместе с генералом Кропивницким (начальник УкрНИИ гражданской защиты) затеяли тупую реорганизацию в институте, в результате чего полностью поломана структура, которая проверена временем.

 2. Рекомендую прочитать на этом же сайте: “Відомство Балоги ігнорує укази Президента?”

 3. Уважаемый Странник! А вы где-нибудь видели или слышали, чтобы какая-то “скотина” выбросила свое дитё на помойку или совершила иной гнусный поступок? Правильнее было бы животное обозвать “человеком”! А о моральном облике “ИА” и говорить нечего: разве мог нормальный человек с Марфой ”снюхаться”?

 4. Смысл коментировать — отподает. На хрена дальше писать и издеваться над трупом…

 5. А какова судьба внешних отделов? Их вернули? Приказы об увольнении отменили? Кто ответит за произвол? Чем?

  Или Санта-Барбара продолжается?

  ЗЫ: Так по-скотски отнестись к людям в погонах и без мог только скот! Барана на вертеле “жарить” будут? Можем подвезти уголька, дровишек и нефти …

 6. Не вполне согласен. Мне лично интересно, неужели у шестерки Марфы Саецкого поднялась рука подготовить и зарегистрировать приказ об ее увольнении? Также предлагаю помочь Марфе организовать аукцион по продаже ее шматья и вещдоков с пальцев и шеи в целях возврата незаконно полученных денег. Думаю, любители-коллекционеры не откажутся приобрести столь ценные экспонаты, со временем они наверняка будут дорожать, как это происходит с винами и коньяками. Можно еще скинуться, чтобы помочь “отмыться” Маленькому Муку. Еще бы понаблюдать, как Рыхлый будет исполнять танец живота, когда придется отвечать за свою дурь и свои проступки (финансовые нарушения, попрание трудового законодательства, игнорирование указаний Министерства). Интересно, хоть сейчас до него что-то дошло?

 7. Темные силы поборены (Блейд рулит! :))… они под прикрытием ночи, боясь кому либы-то попасться на глаза, вывезли свои шмотки… Поздравляю всех сотрудников с праздником… P.S.Модератор – закрывай тему – она уже не актуальна.

 8. Я теж вдячний хімікам. Бач, такий ефективний проносницй засіб винайшли, що “крутелик” Рихліцький обісрався та подружку свою попри всі “обіцянки” нарешті вигнав. Мабуть, у складі комісії був лікар, бо знав що йому давати. Але це не страшно, в нього попереду відпуска, завдяки хімікам вилікується і від діареї, та ще й “добриво” внесе на город, аби більше кабачків на пенсії збирати! це ж треба: через якусь божевільну так ганебно закінчувати карєру після майже сорока років “бездоганної служюи”! Вітаю весь трудовий колектив!

 9. Вовочка! Как жаль что ты не пьёшь!Лучшего подарка чем сделал тебе Рыхлицкий и не придумать! С днем химика тебя!

 10. Вовочка! Как жаль что ты не пьёшь! Наверно лучшего подарка, чем тебе приподнес Рыхлицкий к дню химика и не придумать!

 11. Будь мудрым, ум подстать мужчинам,
  Дороже мудрость, чем венец.
  Не тот мудрец, кто выше чином,
  Тот выше чином,кто мудрец.

 12. Попередження Рихліцькому І.А. та його правонаступникам:
  Якщо Корнієвську знов буде призначено бодай на якусь посаду в інституті, буря буде набагато потужнішою, ніж нинішня!
  Це ми ГАРАНТУЄМО!

 13. Для Чиполлино и иже с ними:

  Так сложилось, что проработав в УкрНИИПБ 2,5 года я стал разбираться в некоторых аспектах правового законодательства не хуже среднестатистического юриста. И замечу, что эти приобретенные знания никак не были связаны с моими прямыми функциональными обязанностями о которых так любят кричать начальники всех мастей, когда им это выгодно. С другой стороны, те же начальники ничему более не научены чем изрекать такие “уставные” фразы как: “не умничай!”, “надо! я сказал надо!”, “премию сниму!”, “тут же все люди в погонах!”, “тут не наука нужна, а службу служить!” и т.д.

  А насчет “философствования”, то ничего зазорного я в этом не вижу — эти емкие цитаты передают ситуацию в институте и отношение людей к ней.

 14. Великая актриса Ф.Г.Раневская, когда ей предложили роль в одном из фильмов, сказала: “Сыграть в плохом кино все равно, что плюнуть в вечность. Деньги кончатся, а позор останется”. Корниевская, Саецкий, Шкоруп, Хомяк, Рыхлицкий и др. товарищи — Вы прославились уже на всю Украину. Но так как интернет называют “всемирной паутиной”, то Вас знают “і за межами нашої держави”. Как сказано выше, делайте выводы!!!!!!!!

 15. Уважаемый Чипполино!
  При нынешней ситуации только философские размышления и спасают. Давеча, пребывая на заседании останков научно-технического совета УкрНИИПБ, вспомнил старый советский анекдот. Вот он.
  Вопрос “Армянскому радио”: — А что бы сделали в СССР, если бы поезд сошел с рельсов?
  Ответ “Армянского радио”: — При Ленине организовали бы субботник, отремонтировали бы рельсы, поставили бы на них поезд и поехали бы дальше. При Сталине просто расстреляли бы стрелочника. При Хрущеве разобрали бы рельсы сзади, уложили бы их спереди и покатились бы снова. А при Брежневе зашторили бы окна, все дружно раскачивали бы вагон и делали вид, что едут дальше.
  Вот и у нас все в “лучших традициях”, аки при ”Густобровом”.

 16. Каждый человек может заблуждаться, но упорствовать в заблуждении может только глупец

 17. Всякий глупец найдет еще большего глупца, который станет им восторгаться

 18. Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая, при этом относительно бесконечности первой из них у меня имеются сомнения

 19. Нет ничего высокомернее бессилия, которое чувствует, что его поддерживают.

  Наибольшая из всех безнравственностей — это браться за дело, которое не умеешь делать.

  Дурак имеет великое преимущество перед человеком образованным: он всегда доволен собой.

  Последнее слово всегда остается за общественным мнением.

 20. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы; ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным.

  Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей.

 21. Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество. Оказывай помощь только тому, кто не умеет внятно высказывать свои заветные думы. Обучай только того, кто способен, узнав про один угол квадрата, представить себе остальные три.

  Не поговорить с человеком, который достоин разговора, — значит потерять человека. А говорить с человеком, который разговора не достоин, — значит терять слова. Мудрый не теряет ни людей, ни слова.

  Управляйте народом с достоинством, и люди будут почтительны. Относитесь к народу по-доброму, и люди будут трудиться с усердием. Возвышайте добродетельных и наставляйте неученых, и люди будут доверять вам.

 22. Я дико извиняюсь, но Вы точно уверены, что “В МНС засилля Департаменту виконання покарань”. Читаю и балдею: философ на философе и фолософом погоняемы. И что же вы там такое уникальное нюхаете, что вас так прёт. Поделитесь.

 23. “Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные”

  “Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут”

  “Всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое”

 24. Помните законы?

  “Материальные точки попарно действуют друг на друга с силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению”. При этом “В инерциальной системе отсчета ускорение, которое получает материальная точка, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе”.

  Противодействие стало сильным (уж очень достали). Отсюда вывод: ускорение тоже будет приличным

 25. Для Рыхлицкого И.А.: Категорический императива Канта имеет две формулировки:
  «… поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» и
  «… поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству».
  «Золотое правило нравственности»: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Делайте выводы!!!!

 26. Вы стоите на самой низшей ступени развития! Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и Вы, в присутствии двух людей с университетским образованием, позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой, подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить, и Вы в то же время наглотались зубного порошку!… Зарубите себе на носу… кстати, почему Вы стерли с него цинковую мазь?.. что Вам надо молчать и слушать, что Вам говорят! Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества!

 27. Самое дорогое на свете — это глупость, потому что за нее приходится платить дороже всего

 28. Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. На месте сокола сидит филин. О джины, вы ищете там, где не прятали, поцелуйте за это под хвост моего ишака!

 29. Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: “взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера;
  взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: “тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой?” Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице; а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы, – ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле; ибо ты разорил землю твою, убил народ твой: во веки не помянется племя злодеев.

 30. 1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей,
  2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
  3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.
  4 Не так – нечестивые, не так: но они – как прах, возметаемый ветром с лица земли.
  5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники – в собрании праведных.
  6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

 31. Дарма Ви, Сергію, мечете бісер перед свинями. Поняття чесності, совісті і навіть офіцерської честі вищеназваними особами давно вже “утилізовано”! Якби хтось із них поважав бодай себе самого, давно б вже подали рапорт на звільнення

 32. А что, правда Маленький подхалимчик Саецкий министерскую справку зачитывал? У генерала, что духу не хватило или Министр ему не указ? Или Саецкий так опыта набрался у Марфы, что будет достойной сменой в плетении интриг, набивании карманов, вранье? Да нет, шел бы поработать вертухаем (как практика), чтобы уже ни в чем от нее не отставать. И выслуга там льготная, глядишь тоже “ветераном МНС” станет досрочно, в порядке поощрения.

 33. Шановний пане Рихліцький! Чому з-за однієї непорядної людини, на яку скаржилися в ДВП, ГУ МНС м. Києва, неодноразово в інституті, Ви дозволяєте собі руйнувати те, що не будували. Ви, шановний, навіть традиціями інституту не поцікавились, своєрідною атмосферою, проблемами людей. Тоді йдіть і Ви ГЕТЬ, бо Ви — не керівник, а руйнівник, заробітчанин, якому не важливо як виконана робота, а скоротати час можна і в розпорядженні, і на лікарняному. Інститут — це не Корнієвська. Невже Ви не зрозуміли, до чого вся ця “дисципліна”? Так я Вам поясню — набити кармана Корнієвській. Тільки це вже перейшло всі межі терпіння. Чому Ви дозволяєте собі думати, що в інституті не було дисципліни, науки, колективу, чому дивитись на все очима Корнієвської? А Ви спробуйте поспілкуватися з людьми самі (якщо вони тепер захочуть). Якщо вже Корнієвська на Вашу думку професіонал, то хто тоді Ви? Цікаво, а Ваша дружина теж так переживає за “порядну людину” Марію Степанівну, як і Ви? Зрозумійте, нарешті, вона Вас використовує, а Ви ставите підписи. Найкраще, що з Вами буде — те що і з Хом’яком.

 34. Вставай, Інституте, вставай вже до бою, поки пацюки не керують тобою: якщо повернеться Чума дурнувата, тоді вам, шановні, ніколи не встати!

 35. Як же тепер бути зі звільненими без дотримання будь-якої процедури? Коли Рихліцький прозріє — буде пізно, вона його ПІДСТАВИЛА, як кажуть, “по полной программе”.

 36. Согласен. Желательно, чтобы кол был осиновым. Для гарантии можно еще серебряную пульку выпустить. Главное — не спешить: пусть сначала вернет …надцать тысяч и начнет получать пересчитанную пенсию, как предписал Министр, за “заслуги”, “нормотворчу дияльнисть”, “особые условия несения службы”, самозванное “т. в. о.”, наведение порчи на нормального в прошлом Рыхлицкого, готового душу черту продать за нее и прочие заслуги, а то еще бронежилет купит. Думаю, среди уволенных и ныне “здравствующих” сотрудников посадить суку гнойную на кол найдется немало. Можно еще Маленького Мука Саецкого рядом поместить, дабы он не пропал без своей повелительницы. Глядишь, и “Голубой воришка” Саша Шкоруп пересмотрит свое видение о “хорошей бабе”, которая “исправилась” и “перестала обзываться”. Может, и прежний “хвостатый” начальник института поймет, за кого “мазу тянул”. Глядишь, и прочие бывшие и нынешние начальники за ум возьмутся или за жопу ухватятся. Пока прокурор не взял!!!!

 37. Генпрокуратура инициирует усиление ответственности руководителей предприятий, учреждений и организаций за грубое нарушение законодательства о труде и невыплату заработной платы

  Генеральный прокурор Виктор Пшонка обратился к Виктору Януковичу с просьбой внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект, разработанный Генпрокуратурой, сообщает Украинские новости.

  В частности, законопроектом предлагается за незаконное увольнение работника по личным мотивам, а также другое грубое нарушение законодательства о труде предусмотреть штраф в размере до 8,5 тыс. грн или лишение свободы на срок до 2 лет.

  В том случае, если такие действия совершены в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины или матери, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида, размер штрафа предлагается установить в размере 17 тыс. грн, а лишение свободы — до 3 лет.

  Кроме этого, законопроектом предлагается установить для работодателя штраф в размере от 34 тыс. грн до 51 тыс. грн или предусмотреть лишение свободы на срок до 3 лет в случае умышленной безосновательной невыплаты зарплаты, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты более чем за 1 месяц.

  Генпрокуратура мотивировала необходимость усиления такой ответственности тем, что действующие статьи Уголовного кодекса не предупреждают совершение преступлений в этой сфере, из-за чего не уменьшается количество преступлений.

  Согласно данным Государственного комитета статистики, на 1 октября размер невыплаченных зарплат уменьшился на 4,9% по сравнению с 1 сентября до 1 340,311 млн. грн.

  http://focus.ua/economy/156689

 38. Законність — основа Держави. Шановний Міністре, Вікторе Івановичу Балога! Як стало відомо, колективу Українського НДІПБ МНС України перевірка службової діяльності, яка відбулась в інституті, виявила численні порушення законодавства у сфері прийняття та звільнення співробітників, нарахування премій, нецільового використання коштів, фальсифікування службової документації, частина якої була знайдена при проведенні обшуку в кабінеті Корнієвської М.С. у вигляді вилучених з папок наказів (завчасно, за день до перевірки) де відображено порушення законодавства. Члени комісії про це знають, тому що відчиняли кабінет комісійно. Але, Шановний Вікторе Івановичу, як стало відомо колективу, матеріали перевірки переписуються, вносяться правки, текст “підчищається”, особливо після ознайомлення з довідкою шановного пана Рихліцького І.А. Мабуть, тому він з особливим цинізмом заявляє перед колективом інституту, що все буде добре, вийде на роботу Корнієвська М.С., вона і розбереться…(Доречі Корнієвська М.С. в даному випадку керується своїм самим улюбленим висловом — “СОБАКА ЛАЄТ, А КАРАВАН ИДЕТ” — в даному випадку “собаками” виступають співробітники інституту).
  Хочимо Вас запевнити Шановний Вікторе Івановичу, якщо справедливого рішення на рахунок Корнієвської М.С. не буду, то на превеликий жаль, колектив інституту із залученням провідних телеканалів країни та ЗМІ прийде під стіни Міністерства (якщо буде потрібно то і під стіни Адміністрації Президента України) з плакатами та вимогами навести лад в стінах нашого інституту. Нас готові підтримати МНС Києва та Київської області, в яких є свої “герої” та дійсно нагальні проблеми.

 39. Написавшему сатиру — РЕСПЕКТ ! А вообще, коллеги, Ваши комменты — ЖЕСТЬ ! Молодцы! Не сдавайтесь, как та жаба в клюве у цапли, душащая её за горлянку, на известном полотне. Мы уважаем Вас и Ваше учреждение, Победа будет за Вами!

 40. В ОТВЕТ НА РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ. Вообщем-то у меня тоже появилась такая мысль, но пришлось от нее отказаться поскольку данные сценки описывают лишь малую долю того, что происходит в действительности. Пускай лучше живет переходя из уст в уста — так будет и проще, и эффективнее по отношению к разным Марфам.

 41. Уважаемый Кот! По нашему мнению, Вам пора снимать суперблокбастер. Тем более, что главный герой сам взял себе подходящий ник (см. 8-й комментарий на 1-й странице).

 42. Уважаемый Бонд! Скажите, вам знакомо такое понятие как САТИРА? Приведеные выше сценки не взяты со “справочника потолок”, это реальные истории. Да, утрированные, преукрашенные, но РЕАЛЬНЫЕ. И призваны они показать всю абсурдность того что творилось в Институте и сейчас твориться. Так что я считаю, что это было высказывание ПО СУТИ ВОПРОСА.

 43. Согласен с Вами, Бонд! Еще печальнее то, что этот абсурдный “сон” не так уж далек от реальности. И уж совсем плохо, что для многих сотрудников этом абсурд, равно как и к беспредел, описанный выше, давно стало нормой. Молча сидят, послушно все сносят. И чем выше по должности, тем ”послушнее”.

 44. Это что, сон такой? Скажу вам честно — заезжено и не интересно! НЕ АКТУАЛЬНО! Грустно. Люди, не уподобляйтесь Марфе, комментируйте по существу, как вначале, а то чем дальше в лес — тем больше дров. Почитают люди и подумают, что ее влияние нанесло неисправимый вред всем сотрудникам. СТЫДНО!!!

 45. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
  Марфа – Фактический Начальник Института! По совместительству начальник Отдела по борьбе с персоналом. Играет роль отличного слабительного для всех Афицеров и Аффицеров.

  Человек без дупля (ЧБД) – типичный преставитель рода начальников. Глупый, трусливый, чтобы угодить руководству готов сдать всех подчиненных.

  Великий Гадостник – представитель немногочисленного рода офицеров. Мужчина средних лет, высокий, приятной наружности. Рядовой сотрудник с нерядовыми способностями. Чуть ли не единственный из сотрудников, который успевает помимо написания “планов по выполнению планов” заниматься основной трудовой деятельностью предусмотренной его обязанностями. Среди вменяемых сотрудников заработал недюженный авторитет. Вынужденно в совершенстве овладел искусством написания гадких бумажек.

  Потомственный сотрудник (он же Бесправный раб) — веселый, умный, сообразительный парень, обладает самобытным и устойчивым характером. По долгу службы научился отгавкиваться от начальников. Опять же по долгу службы выполняет дурную и не предусмотренную никакими обязанностями работу.

  Инженегр (тоже Бесправный раб) — так же как и Оператор печи, веселый, умный, сообразительный парень, обладает самобытным и устойчивым характером. Так же по долгу службы отгавкиваеться от начальников, посылает их подальше, и пишет всякие гадостные бумажки. Выполняет всю нормальную и ненормальную работу кроме той, которую должен выполнять инженер.

  ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. СЛУЖЕБНО-ЗАЛЕТНОЕ.
  Зал заседаний УкрНИИПБ. Заполнен Афицерами, Аффицерами, Офицерами (их меньшинство) и просто Дерьмом (как известно оно очень хорошо вливаеться в народные массы). Происходит дебильная подготовка. Среди рядов в благоговейной тишине ходит Марфа. Медленно подходит к Великому Гадостнику.
  Марфа: А дэ ваш конспэкт?
  Великий Гадостник молча достает из под себя нагретую его же задом тетрадку и молча, брезгливо держа за угол двумя пальцами, вручает Марфе. Марфа двумя фарами от комбайна “НИВА” наблюдает эту картину и со скрежетом зубьев начинает листать тетрадь. Не обнаружив в тетраде ничего кроме клеток, о присутствии которых позаботилась типография выпустившая эту самую тетрадь, Марфа шипит: “Пояснювальну чому нэ вэдэтэ конспект!”. ЧБД обосрался.
  ЗАНАВЕС

  ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ.
  В комнате присутствуют Великий Гадостник, Потомственный сотрудник, Инженегр. Инженегр и Потомственный сотрудник слегка сотрясаясь от смеха слушают краткое содержание первого акта. После окончания рассказа взрыв хохота. Входит ЧБД.
  ЧБД (обращаясь к Великому Гадостнику): Ну почему ты конспект не ведешь? Ай-яй-яй! (машет резиноподобным пальцем в воздухе).
  Великий Гадостник: А на х. я его вести должен?
  ЧБД: Ну надо… Надоооо….
  Великий Гадостник: Тебе надо — ты и веди.
  ЧБД (пуская в ход железобетонный и видимо единственный свой аргумент): Ну мы же офицеры! Мы же в погонах!
  Великий Гадостник: Последний офицер застрелился когда к власти пришли большевики !
  Следует взрыв хохота. ЧБД явно не одупляясь в смысле последней фразы продолжает блеять свое “Ну надооооо….”. Потомственный сотрудник и Инженегр продолжают ржать.
  ЗАНАВЕС

  ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ.
  Действующие лица теже.
  ЧБД: И что ты в пояснювальной писать будешь?
  Великий Гадостник: Что у меня гемморой.
  ЧБД: Так у тебя гемморой?
  Великий Гадостник: Нет, но он может появиться от этой служебки, этого конспекта и в оссобенности от Марфы.
  ЧБД: Как это?
  Великий Гадостник: Потому что всю эту чушь кроме как через зад впихнуть в себя не возможно! А зад у меня нежный!
  ЧБД: И об этом ты тоже будешь писать в пояснювальной?
  Великий Гадостник: Конечно!
  ЧБД: А если Мария Степанивна проверит?
  Великий Гадостник: Пускай! Любит же совать свой нос куда не попадя. Хуже если у нее есть диплом врача-практолога, тогда я попал.
  Великий Гадостник садиться за компьютор и начинает стучать по клавишам. ЧБД обосрался. Судя по мощности этого процесса ясно что геммороя у него нет и никогда не будет.
  ЗАНАВЕС

 46. Шановні колеги, скаржники, пішли б ви ……

  “Занавіс, німа сцена”. Вибігає убогий Вовочка з переляканою Оксаною Михайлівною!!!

 47. Сроду писатели не врачевали никаких язв, — возразил Изя. — Больная совесть просто болит, и все…
  А. и Б. Стругацкие “Град Обреченный”.

  Всегда любая радость и любое горе народа находили свое воплощение в устном народном творчестве. Из вышесказанного получаем нижеследующее:

  -=Сценка Управленческая.=-

  Кабинет Марфы. Во главе стола в большом черном кресле восседает Марфа. Вокруг стола сидят Начальники центров: Усатый, Деревянко, Фиолетовый, Карлсон. Тишина как в храме во время мессы — идет совещание.
  Марфа: Так. Тепер особовый склад. Доповидайте Деревянко.
  Дервянко (вставая): В вереном мне центре ситуация следующая: трое на больничном, одна на больничном по уходу за ребенком, с остальных сняты премии.
  Марфа: От ци науковци! Даже детей наробылы тики шоб не працювать! Гроши у держави ворують! А премии за шо зняли?
  Деревянко (растерявшись): Я еще не придумал…
  Марфа: Не треба думать. Я вас не для того начальником зробыла. Я сама придумаю. Молодець! Не те шо в цьому змииному кубли (смотрит на Усатого).
  Усатый (обращаясь к Марфе): Дозвольте выйты?
  Марфа: Шо трапылось?
  Усатый: Мени потрибно…
  Марфа: Знов пиво с аешками?
  Усатый: Ни. Я оборался.
  Марфа: Ничого. Це добре. Сыдить. Тут вси таки.
  Усатый садиться на место. Смотрит на остальных. Все ему одобрительно кивают. *ЗАНАВЕС

 48. Во время работы комиссии выяснился еще один “подвиг” Корниевской. В прошлом году на 8 марта зачитали приказ о поощрении всех женщин института деньгами в сумее 200 грн. Но после Корниевская викинула из приказа неугодных ей сотрудниц, переделав приказ. То есть зачитали на собрании всех, а получили деньги не все. Сэкономленные деньги пошли ей на поощрение. Члени комиссии говорили, что она себе выписывала на каждый праздник по 8000 грн., а праздников у нее больше, чем дней в календаре. До какой низости надо было дойти, чтобы забрать деньги у женщины в женский праздник????

 49. Да, могу согласиться с комментариями, которые дает КАДРОВИЙ СКЛАД. Проработав в институте 10 лет, ведущим бухгалтером НДВ-3 УкрНИИПБ (г. Симферополь), я была уволена по сокращению штатов, но в сумму окончательного расчета начисление индексации на заработную плату за годы работы отсутствовало. Хотя при каждой проверке контрольных органов меня лично неоднократно материально наказывали за несвоевременное начисление индексации на заработную плату сотрудникам. А почему в институте индексация не начислялась вообще, непонятно, может быть ФЕВ института работает не в нашей стране и их не касается законодательство Украины. Если есть возможность получить юридическую консультацию о возможности вернуть себе не выплаченную индексацию буду очень благодарна.

 50. Уважаемые господа, товарищи, сотрудники! Читая письмо и комментарии к нему, хочется смеяться сквозь слезы. Не слишком ли много чести М.С. Мы своими комментариями превратили жалобу в знаменитый фильм Э.Рязанова «Гараж», где полощем грязное белье друг друга. Так можно и закончить финалом к/ф «Жестокий романс». Мы показываем, чего она достигла сама. Из-за склок и не сплоченности сотрудников института и становится возможным «царствование» подобных «корниевских». Если в таком небольшом институте творится безобразие, что можно говорить о всем государстве. Остается только смотреть фильм об истории института, размещенный на его сайте, и вспоминать, как все было хотя бы внешне хорошо в институте до ноября 2007 года. Ведь по сути уже не только науки нет в институте (может быть у Л.Л. Запольского есть возражения), но и самого института не существует. А как же усиленная подготовка к 20-летию института?

 51. Друзья! Поберегите свое остроумие! Если она высунется со своего больничного, придется ведь снова писать! Только уже в компетентные органы, а не в МинЧС!

 52. да вряд ли ошибаемся, кандидат наук все таки, да и со списком подписантов явно не знаком.

 53. Друзья! Может вы заблуждаетесь насчет бывшего коллеги? По-моему на такую дурость способна только Марфа

 54. бывший коллега! сколько тебе заплатила Марффа за подобные гнусности? неужели хватит на третью машину? или ты думаешь таким образом поссорить единомышленников, тебя же, гниду, спасают! Может, Вовочка учит и лечит Танечку за твои или институтские деньги? может сам хочешь перенести 4 операции за год сидя на липовом больничном? или ты не выполнив ни одной темы, считаешь себя великим ученым? сам то ты соответствуешь занимаемой должности? хоть бы псевдонимы себе правдоподобные придумывал! У тебя то язык поди пошершавее будет!!!!!!

 55. Грешно смеяться над убогими людьми, но кодло Дейнек как всегда на высоте.

 56. До речі, Оксана Михайлівна, напишіть нам будь-ласка, яким чином вам вдалося працювати старшим науковим співробітником, взагалі не маючи уяви про науку. Напевно ви дуже добре володієте «шершавым языком» …

 57. Дуже мудро, шановний Кіт Леопольд, цілком підтримую. Вся ця гризня — плідна праця “пані” на протязі більш ніж 3-х років. “Разделяй и властвуй!” Давайте не будемо схожими на неї і її подібним, житимемо по людським законам, а не “по понятиям”.

 58. Это хорошо, что авторы письма упомянули о не выданных в полном объеме премиях, материальной помощи на оздоровление личному составу. Но надо еще сказать об отсутствии выплат по индексации денежных доходов. Многие уволенные сотрудники ее не получили и даже и не знали, что индексация должна начисляться! Нам и сейчас рассказывают, что индексация начисляется при увольнении. Только интересно, на какой правовой основе действует руководство института и ФЕВ? Пока в Украине никто не отменял действие ст. 15 Закона Украины № 491 «За порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону». А сумма получается кругленькая, с учетом того, что выплаты не производились на протяжении нескольких лет.

 59. Шановні колеги, чого ви гризетися наче павуки в банці? Ми всі живі люди, у кожного свої недоліки, усім є чого боятися і що втрачати у разі звільнення з інституту. Краще б гуртом скинули Корнієвську та й жили б дружно як раніше!

 60. “Слуцька”, а ти мабудь не знаєш, що Вовочка 6 рік за машину не може розрахуватися? А Корнієвській треба віддіти належне: таки змогла розділити згуртований колетив на групи, а начальники і ветерани тут нідочого.

 61. Уважаемый(ая) “Слуцкая”! Если Вы можете писать глупости только под чужой фамилией, то грош Вам цена. Неужели Вы стесняетесь собственного имени? Если Вам настолько нравится ее фамилия, то она готова рассмотреть вопрос о Вашем усыновлении (удочерении). И еще: при всем Вашем злопыхательстве не дай Бог Вам таких “липовых” больничных и столь серьезных проблем, как у Вовочки.

 62. Вовочка, ты лучше о жене своей Танечке напиши, про ее липовые больничные, учебу, аттестацию и т.д. – все от большого ума. Не забудь также, про машину, упомянуть, которая заработана «непосильным трудом в институте».

 63. Ніхто з нього науковця і не робить (науковців в інституті майже не залишилося). А те, що він відстоює права своїх підлеглих — правда. І він такий єдиний. Тільки за це не треба дати його з’їсти. А решті начальників — ГАНЬБА!!!!!!!!!!

 64. Тільки не треба робити з Сашка героя інституту і найкращого науковця, закон- як дишло, він нічого не доб’ється. Головне своєчасно спинитися, але за те що не побоявся і висловив вголос свою думку — МОЛОДЕЦЬ! Не дайте тепер його ”з’їсти”.

 65. Что можно сказать? Оставить Корниевскую в УкрНИИПБ после всего было бы безумием со стороны руководства института и министерства. Но момент истины близок, справка по результатам проверки уже подписана, и если она действительно станет «брыкаться», тем хуже для нее, как говорится, прокурор добавит. Но только ли в ней дело? Трудно поверить, что все действия Корниевской происходили без благословения Хомяка, а потом и Рыхлицкого. И тому и другому до определенного момента было хорошо и спокойно с такой «собакой» под боком: пузатые начальники центров и отделов, а потом их неоперившиеся преемники позасовывали языки в задницы, дабы их не трогали, от воющих подчиненных отмахиваются, а старая гвардия вообще заняла интересную позицию. Антонов, как всегда, витает в облаках, думает о химерных проектах и делает вид что все нормально, непонятно чего ожидает от задроченного Вовочки и иже с ним, Билкун решает свои вопросы, Цапенко не таясь не просыхает, а о Жартовском и вовсе говорить нечего. Думаете, чем объясняется стремление Рыхлицкого сгноить Корниенко? Да тем, что он не лег под Жарика, а смеет выдавать положительные результаты испытаний других огнезащитных составов. Помните недавнюю «публичную порку»? Плюс еще его заступничество за незаконно уволенных полуставочников. А «огнезащитный» профессор-миллионер все никак не насытится, очередному начальнику института диссертацию делает. Вот очередной генерал и слушает, что ему в уши вкладывают готов повыгонять всех и развалить все, дабы урвать все что успеет пока самого не «кышнули». Считает, что люди дураки и не догадываются о финансовых махинациях, а Шпитецкий всесилен и будет его прикрывать до скончания века. Не задумывается, что есть суды, прокуратура, административный и уголовный и кодекс. Мало ему Носика! Рано или поздно все равно «доиграется»! А в это время рядовые сотрудники института занимаются чем угодно но только не наукой, все ждут манны небесной, и лишь немногие «показывают зубы». Блатные молчат, потому что их все равно не тронут… Саша, держись, ты не один и правда на твоей стороне!!!

 66. О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ!!!
  Запольский — ученый секретарь, вот насмешили! только в больной голове Марфы могла родиться подобная идея, что уже говорить про остальных начальников. Видать, действительно решили институт до ручки довести! За всю историю филиала и института таких умных кадровиков и ученых секретарей еще не было!

 67. Полностью тебя поддерживаю, правда, на первое место в этом “почетном списке” поставил бы лицо института ученого секретаря Запольского, вот уж кто трепещет перед Марфой как кролик перед удавом!

 68. Начальники центров и отделов УкрНИИПБ! Мужчины! Так называемые офицеры (Нижник В.В., Коваленко В.В., Скоробагатько Т.Н., Климась Р.В., Ячник К.М. и им подобные)! Будьте мужчинами!!!!!!!
  Неужели вы думаете, что сохраните свои должности и будете иметь авторитет в коллективе, подыгрывая Рыхлицкому в его стремлении спасти себя, Марфу и тюремный режим?
  Присяжнюк В.В.! Неужели ты думаешь, что, “сдав” заслуженных и опытных работников Белошицкого Н.В., Орла В.П. и Гудовича О.Д., которым многим обязан, сможешь избавиться от статуса временно исполняющего обязанности?
  Саецкий Е.В.! Тебе с твоими “заслугами” вообще надо молиться, чтобы “чего не вышло”! Хватит пресмыкаться перед ничтожеством и его нынешним “хозяином” и служить им!
  Гамарис С.И.! Вам, старому разведчику, просто стыдно быть двуличной марионеткой преступников, сама же Корниевская М.С. поливает Вас грязью при каждом удобном случае, кивая на Ваш почтенный возраст!
  Лучше бы вы все поддержали оппозицию, в частности, Корниенко А.В. — единственного начальника, который не побоялся сказать “нет” нынешнему “временному правительству” и встать на защиту своих подчиненных! Поймите: всех вас при нынешнем раскладе рано или поздно постигнет та же участь, что и тех, кого уже “сожрали” с вашего молчаливого согласия! Если, не дай Бог, этих временщиков сейчас не уберет Министр Балога В.И., то вскоре это сделают прокуратура и СБУ, поверьте, оснований для этого предостаточно! Стыдитесь!!!!!!!

 69. сорри что не в тему, но очень нужна помощь…. подскажите пожалуйста телефоны Головного слідчого управління Ген Прокуратури… звонил в приемную Ген прокуратуры мне весело ответили что они не справочная 🙁 на оф. сайте телефонов нет и адреса тоже, но адрес нашел вул. Борисоглібська,18/17

 70. Дітям подобається істи сир з маслом, тому для них їх мама “крутая”. Яблочко від яблуньки …

 71. Мне кажется, если бы по поводу меня у людей были такие мысли, я бы сама написала рапорт, А она? Еще и брыкаться собирается — человек потерял всякую совесть и честь, а скорее всего понятия не имеет что это такое. Люди говорят, что это уже дело чести Министра, так что же в МНС молчат? Сама она уйти не хочет, а комисия ничего сделать не может! Нам теперь, что под министерство с плакатами выходить? Господин Балога, господин Бут, где же Ваши рычаги влияния — не поврею, что не в Вашей власти убрать одну взбесившуюся овцу, готорая все стадо портит! Вы же сами хотели результатов нашей работы, так дайте возможность нам это продемонстрировать! 26 числа пригласили в институт ликвидаторов, провели торжественное — Вы бы видели глаза людей — они заходили в институт без надзорных, без уточнения — к кому именно и насколько, они были счастливы, что их помнят! И если бы была Маруся, поверьте, ничего такого просто не происходило бы, придумала бы себе очередную наградку — и ВСЕ! А где же Радники министра? Господа, помогите!!!!!!!!!!!!!!!!

 72. Да не хочется опускаться до ее методов. А ведь на это она и расчитывает. Хотя сама работает исключительно таким способом, причем никогда никому ничего не прощает и не забывает, а мстит годами, просто за то, что человек умнее, порядочнее, даже красивее. Поверте, я не вру, доходит даже до такого маразма. Уважаемые наши руководители, неужели нет морально здорового человека, чтобы возглавить кадровый аппарат в институте, вывести людей из стрессовой ситуации, или вы ждете какого-нибудь суицида?! Люди разные и настроения у людей разные. Она же давит тех кто слабее и получает от этого наслаждение. ПОМОГИТЕ, ведь завтра в такой ситуации могут оказаться и ваши дети.

 73. да товарищи пожарные позор-с бабой недоношенной справиться не можете подумайте рычагов много подставьте суку гнойную сформируйте дезу и все. думайте…

 74. А старые нальники центров, что возражали ей или пытались сопротивляться? Да сливали своих людей, лишь бы их не трогали. Честь и хвала тем, кто не побоялся поставить свои подписи под этим обращением, потому что если ничего не изменится — она их не таясь “съест”, ведь борятся, те кому не безразлична судьба института, те, кто может и хочет работать, а балласт все устраивает — с них все равно толку нет, все готовы принять. Она им и должности раздает — угодным, не возражающим, не аргументирующим, “карманным” (любой протокол состряпают, любой акт подпишут). Вот только работать не могут.

 75. Всем понятно, чтобы сейчас развивать пожарное дело (в принципе как и любое другое общественно важное) и надежно защищать общество от пожаров, необходимы средства. А когда эти средства (и другие тоже) распихиваются по карманам, их компенсируют Корниевскими, которые своей ограниченностью, тупостью, нахальством и уродливым мировоззрением направят дело по “нужному” руслу. Владельцы карманов это русло припудрят пафосом и высоким слогом (реформирование и пр.) А из-за выше перечисленных качеств, Корниевские просто будут получать удовольствие от своей деятельности. Именно поэтому планы работ подразделений (как научных, так и практических) на 80-90% состоят из мероприятий по работе с персоналом и прочих не относящихся к основной деятельности, хотя эта работа вообще не должна быть заметна. А так, сотрудники постоянно заняты сочинением каких-то бестолковых справок, ведомостей, планов по выполнению планов и пр. А карманы в это время наполняются и наполняются. Но рушить этот карточный домик нужно начинать именно с Корниевских. Тем более, что описаный персонаж — вообще какой-то беспредельщик.
  Искренне желаю, чтобы деятельность “кубла” не была названа мятежом. Ведь мятеж не может кончиться удачей,
  когда он победит — его зовут иначе.
  В обратном случае тоже не надо отчаиваться. Они будут толще — мы будем сильнее.

 76. Уважаемый ветеран, погнать и хотелось бы, дайте хоть с ней одной справиться! Она же ходит и в уши вносит Рыхлицкому: “Тут жах, что творится, пораспускались! Никто ничего не делает, давайте я наведу порядок, а то они Вам всякого понарассказывают! Лучше Вам никого не принимать — Вы же начальник. У нас так было раньше” А он откуда знает, как раньше было? Ему же никто сказать не может — он ведь никого не принимает! Вот так-то…Самое интересное, что начальники центров вновь испеченные молчат, как воды в рот набрали — Марфа зашугала, да и начальниками сделала!!! А Вы говорит погнать!!!!!!!

 77. Уважаемый gerom!
  Разгул “демократии” я вижу только в том, что Корниевская М.С. то ли сама себя объявила “т. в. о.”, то ли вышестоящие дяди посчитали возможным не считаться с приказом Министра и разъяснениями зама. Гнать их всех взашей!

 78. Уважаемый ветеран! Где Вы, видите демократию. В институте разгул деспотии! (перечитайте письмо еще раз)
  Для справки — ДЕСПОТИЯ (по-гречески неограниченная власть) — при которой вся полнота власти, не ограниченной законом, принадлежит одному человеку. При деспотии воля деспота считалась законом. Царство произвола и насилия.

 79. Розгулу демократії в інституті можна тільки позаздрити! Не розумію, чому досі ніхто не оголосив себе т. в. о. першого заступника чи заступника з науково-дослідної роботи?

 80. Невиноватая ВООБЧЕ-ТО ТЫ ХИТРА
  В СМЫСЛЕ ПОДЛОСТИ НУТРА…

  Но, ты чавой-то не в себе!
  Вон и прыщик на губе!
  Ой, растратишь ты здоровье
  В политической борьбе!..

  Спробуй заячий помет!
  Он — ядреный! Он проймет!
  И куды целебней меду,
  Хоть по вкусу и не мед.

  Он на вкус хотя и крут,
  И с него, бывает, мрут.

 81. Ну, шпиенка, дай-то срок —
  Упеку тебя в острог!
  Так-то я мужик не злобный,
  Но с вредителями строг.

 82. Энто как же, вашу мать, извиняюсь понимать?
  Мы ж не Хранция какая, чтобы смуту подымать!
  Кто хотит на Колыму — выходи по одному!
  Там у вас в момент наступит просветление в уму!

  За жару ли, за пургу все бранят меня, каргу,
  А во мне вреда не больше, чем в ромашке на лугу!
  Ну, случайно, ну, шутя, сбилась с верного путя!
  Дак ведь я — дитя природы, пусть дурное, но — дитя!

  Коль судить, так тех, двоих, соучасников моих.
  Энто я по виду нечисть, а по сути чище их!..

 83. По слухам, готовит эротический танец для выступления…
  в прокуратуре. Хочешь узнать большего, перезвони ей лично.

 84. Я уволился почти 2 года назад. Прочелши этот материал понял, что за последние 2 года Корниевская вообще превратила институт на тюрьму, что хочет то и вытворяет. Когда я там работал тоже был беспредел со стороны Маруси но до такого не доходило. При нынешнем общении с сотрудниками я узнаю что Рыхлицкий ходит и улыбается на эту ситуацию, он наверное забыл, что за все отвечает начальник. Говорят, что он с Винницкого гарнизона так хотелось бы услышать отзывы о его работе там и не только от его подчиненных но и от предпринимателей и других, столкнувшихся с ним людей. А про правую руку Корниевской, капитана Саецкого (по совместительству — водителя) просто нечего сказать, он как был прости…кой так ею и остается, ходит улыбается, помогает Марусе фальсифицировать документы, наказывать людей. Гнать всех в шею!

 85. Шановний Віталію Петровичу!
  Весь колектив звертається до Вас, як до досвідченого фахівця, людини ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ, яка має шалений авторитет серед нас, співробітників інституту. Людини, яка має прагненя стимулювати професійне і особистісне зростання підлеглих. ДОПОМОЖІТЬ!!! У Вашому випадку допоможіть – це означає не втручайтесь у торжествування справедливості, не прикривайте її та не ганьбіть себе зв’язками з такою людиною, такими «протеже»! Знаєте, всі співробітники інституту, та і МНС знають, що у пані Корнієвській є Віталічек. Тому, будь ласка, надайте комісії зробити належні висновки, які б допомогли установі набути того потенціалу та психологічного клімату в колективі, який був створений до її приходу! допоможіть зберегти нормальний науковий підрозділ, допоможіть людям нормально працювати! Сподіваємося на те, що в теперішній ситуації Ви не залишите нас – просто нічого не робіть, не вставайте на її захист. І ми Вам, та і міністерству в цілому, докажемо, що таке УкрНДІПБ! А ми можемо, повірте НАМ, тому,
  що ми ВАМ поки ще ВІРИМО!!!

 86. А куда ж смотрели дядьки — Рыхлицкий и Откидач???? Или это акция в духе времени по развалу нормальных учреждений, а Корниевская это выполняет???

 87. Почитали бы Вы, пани Маруся, послание пророка Исаии царю Навуходоносору! Может, посмотрели бы на ситуацию со стороны, может, ума бы прибавилось!

 88. При чому тут Боровиков? Люди хочуть просто ходити на роботу, спокійно і якісно виконувати свої обов’язки, отримувати за це заробітну плату, яку їм гарантує держава. Підкреслюю, держава, а не “пані” Маруся. До її “пришествія” інститут якісно виконував свої задачі, мав авторитет серед наукових уставнов, якісний науковий і особовий склад. Цей же ТЕРМІНАТОР вже доруйновує все, що залишилось, тому це проста захисна реакція нормальних людей.

 89. Корниевская М.С.! Убирались бы Вы по добру по здорову на “заслуженный” отдых. Всем остальным: Боровиков В.А. — добрейшей души человек, правда до поры до времени. Лучше не трогайте его, дело неблагодарное, я знаю…

 90. Запитав у друзів, які працювали разом з Корнієвською М.С.в ГУ МНС України в м. Києві, що вона за людина. Боже збережи будь-кого бути її підлеглим. Людина для неї це ні хто.

 91. Пора руководству института вместе с пани Корниевской и сухарями в дальнюю дорогу…
  изучать законодательство о коррупции. А людей, тем более творческих, надо оберегать от деятелей, далеких от науки, и создавать необходимые условия для работы, а не гнобить и издеваться. Только результаты работы профессионалов создают иммидж учреждению, а НИИ — учреждение с особой атмосферой, где не может быть места хамству и унижению людей как быдлу. Это где и когда такое было, чтобы в вопросы основной научной деятельности вмешивался кадровик. Он, если действительно болеет за общее дело, должен ЗАНИМАТЬСЯ своими кадровыми вопросами, поиском и подбором молодых заинтересованных и толковых специалистов. Создавать в коллективе морально-психологический климат, который будет способствовать поддержанию творческой атмосферы, рождению новых идей.

 92. Да М.С., наломали Вы дров… Опасно выполнять распоряжения руководства с особым рвением. Руководителю всегда удобно иметь такого человека, который как цербер “блюдет порядок”. На этом поприще всегда существовал соблазн: Возвыситься над всеми, почувствовать свою мощь и безнаказанность. Но со временем можно и не заметить как далеко занесло, с учетом солидных финансовых поощрений… До мест не столь отдаленных рукой подать. Читайте БИБЛИЮ и молитесь, если Вы верующая. Надо на себя не забывать смотреть, реально оценивать свои професиональные способности. Сможете ли ВЫ пройти аттестацию как инспектор отдела кадров?

 93. За что заслушивали Боровикова В.О. В приказах МНС № 601 и № 444 сказано: требования служебной подготовки не распространяются на аспирантов, докторантов и соискателей на научное звание кандидата наук. Боровиков — первым в институте повысил свою профквалификацию, получив звание кандидата наук. Может М.С.Корниевская сама не знает требования приказов, которые должен знать, кадровик, отвечающий за организацию служебной подготовки.

 94. Є така російська приказка: “Сколько веревочке не виться…” Відомий кінець, так? Любі друзі — співробітники інституту — кінець настане і в цій історії з Вашою Корнієвською М.С., і не на її користь.

 95. Только человек, всю свою сознательную жизнь лишенный любви, ласки, заботы родных и близких, может так издеваться над людьми! Корниевская не думает, что каждый сотрудник — это чей-то сын (дочь), отец (мать), муж (жена), и каждого из них кто-то любит, каждый из них кому-то нужен! А она, по всей видимости, никому не нужна! Поэтому и бесится, отыгрываясь на подчиненных! Жалко ее, убогую!
  И еще, “уважаемаемая” Корниевская М.С., играть в азартные игры с государством не безопасно, можно оказаться в местах не столь отдаленных в качестве ”спецконтингента”.

 96. Какое крутое погоняло себе придумала, «ПРОФЕССОР» — авторитетно, но незаслуженно!
  Надо быть скромней… Больше подходит «МАНЬКА»!

 97. Госпожа, профессорша, в русском языке слово “комментируйте” пишется с 2-мя буквами «м», не позорьтесь!

 98. Про мужа Корниевской согласен с предыдущим оратором. Но у нее есть двое детей, их жалко. Дети не виноваты, что у них такая мать.

 99. Я бываю не в себе и летаю на метле, хоть сама не верю я в эти суеверия!
  Шла Печерской стороной, увязался черт за мной, думала – мужчина, что за чертовщина?
  Самый вредный из людей – это Вовочка — злодей, очень «врун» искусный, жаль, что он не вкусный!
  Снова я лечу домой, снова черт летит за мной, плюнула на плешь ему и послала к лешему!
  Растяни меха гармошка, эх, играй, наяривай!
  Пей кровушку, бабка-ежка, пей, не разговаривай!

 100. Психиатрия тут бессильна. Ей уже ничем не поможешь. Она душевно больной человек. Християне во все века жалели юродивых. Давайте пожалеем ее и мы.
  P.S.Ребята держитесь и не сдавайтесь!!!

 101. Здесь психиатрия бессильна!!! Одержимых и бесноватых только в церкви лечат. Недаром видя Корниевскую хочется перекрестится!!!

 102. Пані, професор-Корнієвська, ту ДУРЬ, яка перебуває у вашої голові, може тільки психіатр вилікувати, та й за дуже великі кошти. Ті що ви вкрали у співробітників, перебуваючи на цієї посаді!

 103. Маріє Степанівно, Вашу ДУРЬ занесуть до книги рекордів Гінеса! Ви професор з алчності. Ніяка посада не приховає відсутність у Вас людських якостей. Йшли б Ви, шановна, назад до ДВК (якщо ще візьмуть)

 104. М-да, тяжёлый случай, в медицинской литературе явно не описан… Чтоб это какая-то полоумная баба выстраивала сотню офицеров, в том числе двух генералов? Игорь, ты же нормальный мужик, как ты все это допустил? И ты еще не подал в отставку? Мне стыдно за тебя…

 105. В этом институте у руководства эпидемия, кто там работал, тот меня поймет. Весь безлад начался при “заробитчанине” Хомяке, усилился при “заробитчанине” Рыхлицком. А проверить бы не мешало не только Машу и Маленькиого Мука Саецкого, а и Сашу Шкорупа, и Валю Полещук

 106. Борітеся — поборете!
  Шановні науковці, вашу б наснагу та на користь державі! Сподіваюся, у керівництва МНС вистачить розуму прочитати проміж рядків, що ви не зупинитесь і однаково доведете справу до кінця. Не зрозуміло, чому наглядач виправної установи, до того ж, імовірно, душевно хворий, бо інстинкт самозбереження явно втрачено, четвертий рік поспіль фактично керує науково-дослідним інститутом. Якщо ні — не зупиняйтеся: Корнієвська М.С. — усього лише маріонетка в руках керівництва, коли “зламаєте хребет” цій одіозній особі, беріться за тих, хто “смикає за нитки”. Бажаю успіхів!

 107. Pershyi zastupnyk Ministra pid konvoem — duzhe tsikavo! Bachu, pratsuvav profesional! Odne pogano: ne sama zh vona vse tse vyroblyaye, vy ne dokopalysya do kornya zla. Krasche zyasuyte, z kym vona spyt, ta pyshit na nyogo v prokuraturu. A Kornievskiy davno potribno zvernutysya do psykhiatra!

 108. Как человек, имеюший богатый опыт общения с Корниевской М.С., могу сказать: налицо не только алчность и человеконенавистничество, но и явные симптомы шизофрении. Не сдавайтесь, пишите в компетентные органы и стойте до конца: без поддержки начальника института и вышестоящих лиц эта особа не посмела бы устраивать подобную языческую секту, не было бы в институте культа личности Корниевской М.С. Прежде всего, валите Рыхлицкого И.А.: не пожалеете.

 109. Кто общался с Корниевской лично, а тем более, кто с ней работал, тот сразу видит, что там диагноз просто на лице, плюс алчность, злоба, коварство. Вот такая профдеформация.

 110. Причем здесь департамент виконання покарань. Если человек гамно то его ничем не исправить. Могу сказать что за свою жизнь видел много начальников кадровиков и все они относятся к людям с высокомерием. Также хочется отметить что много что делает ваш кадровик делается по указанию руководства. Так что терпения вам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Читайте также

ДСНС чи МНС

Шановні рятувальники! Ця тема призначена для комплексного обговорення проблем та пропозицій! Хто на вашу думку був би гідний очолити службу?

ДЛЯ ОКПП

Що еліта мовчите? А де прес-служба, а де ця блядь? Показушно-брехлива зі своїм фотоапаратом? Яка вміє тільки про псів писати……

В Україні обговорюють статтю Путіна

На провідному експертному інтернет-телеканалі «UkrLife.TV» методолог, радник Офісу президента і політолог розповіли, що вони думають про висловлювання російського президента у…
НОВОСТИ